Styrelsen träffades virtuellt torsdag den 10 februari för årets andra styrelsemöte. Mötet var effektivt och vi hann gå igenom en hel del ärenden. Till näst följer en liten sammanfattning av de viktigaste ärendena. 

Vi gjorde andra delen av gruppkontraktet, där vi gick igenom ansvarsfördelning och samarbete inom styrelsen. Det är viktigt och bra att i början av året definiera hur vi arbetar tillsammans och fungerar som individer i grupp, och gruppkontraktet är en del av det. Vi hoppas såklart få lära känna varandra närmare då vi alla träffas första gången i mars. Vidare godkände vi förbundets arbetsordning för i år. Det är ett dokument som definierar hur FiSSc fungerar, hur organisationen ser ut och arbetssätt.  

Verksamhetsledare Jonna presenterade hur förbundets ekonomi fungerar, och vi gick igenom kårers ansökningar för stöd från Svenska kulturfonden. Vi fick även ta del av bokslutet för förra året då vi började bereda ärenden för vårmötet, som hålls den 19 mars.  

Ett av de större besluten på mötet var godkännandet av stadgearbetsgruppens förslag till FiSSc:s nya stadgor! I samband med godkännandet röstade styrelsen om två viktiga linjedragningar för stadgorna, varav ena röstades igenom och ett annat förslag förkastades. Stadgorna har diskuterats i stor utsträckning i styrelsen, och det har varit viktigt att alla vet vad som diskuteras och att fördelar och nackdelar för beslut presenterats tydligt. De nya stadgorna förs till medlemmarna på vårmötet.  

Vidare presenterade styrelsemedlemmarna Melina och Didrik i detalj hur medlemsavgiftsuppbäringens sköts i kårerna, och hur det kunde se ut ifall FiSSc eller Finlands Scouter skulle sköta avgiftsuppbäringen. Melina och Didrik ska nu gå vidare med en grundlig utredning om ärendet och vad ett byte av system skulle innebära för alla inblandade parter. Vi godkände även projektbeställningen för Nothamn och en uppdaterad tidtabell för lägerplaneringen.   

Kanske vi ses på vårmötet?  

Allt väl, 
Styrelsen genom Alma Lüttge