Paraplyorganisationen för ungdomsorganisationer i Finland Allianssi, Finlands ungdomsförbund och Finlands scouter föreslår att metoderna och genomförandet av Finlandsmodellen förenhetligas under den kommande valperioden. Förslaget grundar sig på insamlad forsknings- och utvärderingsdata. Dessutom bör en hobbysedel införas för att bättre svara mot ungdomarnas egna önskemål.   

Den klubbverksamhet som ordnas för barn i grundskolan, genom den så kallade Finlandsmodellen, skrevs in i Ungdomslagen 1.1.2023. Inom ramen för modellen och med finansiering från staten kan varje kommun organisera sådana fritidsaktiviteter som kommunen finner lämpliga Det här gör att modellen inte är enhetlig. Resultaten av en enkät genomförd av Allianssi hösten 2021 visade att den modell man då testade och därefter etablerade har brister, särskilt när det gäller likabehandling av ledare, att följa kollektivavtal och att nå ut till barn och unga som riskerar social exkludering. Vid lagberedningen beaktades emellertid inte fritidsarrangörernas oro.    

“Tyvärr urvattnades reformen, som är betydelsefull för barn och ungas välbefinnande, av en dålig förberedelseprocess och brist på vägledning. På undervisnings- och kulturministeriets förslag infördes en ny paragraf om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Ungdomslagen, trots att det inte hade gjorts någon utvärdering av pilotmodellen. Lagen är redan i kraft och utvärderingen pågår fortfarande”, säger Katja Asikainen, chef för påverkningsarbete vid Allianssi. 

Allianssi, Finlands ungdomsförbund och Finlands Scouter föreslår att Finlandsmodellen för hobbyverksamhet korrigeras så att modellen bättre tar hänsyn till det befintliga fritidsutbudet på varje ort. Klubbarna i den nuvarande modellen skulle idealiskt fungera som ett sätt att bekanta sig med hobbyer och som en väg till en permanent hobby i en ung persons liv.  

“I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet borde det vara möjligt att fokusera på att möjliggöra hobbyer för allt fler barn och unga. Verksamheter som bedrivs på olika sätt i varje kommun orsakar orimligt mycket administrativt arbete. Det är svårt för hobbyarrangörer att skapa enhetliga modeller och metoder för att stöda lokala aktörer, säger Kaisa Leikola, verksamhetsledare för Finlands Scouter.  

Utgående från responsen i undersökningen av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet når den nuvarande verksamheten bäst de barn och unga som redan är engagerade i hobbyer. I framtiden bör en särskild målgrupp vara de barn och unga som ännu inte har en hobby och för vilka tröskeln för att delta i hobbyer är högre än vanligt, till exempel beroende på ekonomiska eller sociala orsaker. Som en lösning på problemet föreslår ungdomsorganisationerna en hobbysedel med vilken ungdomar kan välja en hobby de gillar från den öppna hobbymarknaden. Försöket skulle begränsas till ungdomar under 18 år som studerar i gymnasiet eller yrkesskolor. En liknande hobbystödsutbetalning används framgångsrikt till exempel på Island.   

“Tonåringar har det största avhoppet från hobbyer. En hobbysedel skulle motivera ungdomar att fortsätta med en hobby de redan har. Å andra sidan skulle klubbverksamheten fortsätta tjäna barn och unga i grundskoleåldern.”, säger Annina Laaksonen, generalsekreterare för Finlands ungdomsförbund.  

Förutom att utveckla Finlandsmodellen för hobbyverksamhet bör finansieringen av hobby- och föreningsverksamhet i både kommunerna och staten betraktas som en helhet. Vid behov behöver strukturella förändringar göras som förenklar finansieringen och gör det möjligt att bättre dimensionera resurserna efter barn och ungas önskemål.   

Varför är det viktigt för unga att ha en hobby, hur påverkade pandemin ungas hobbyer och hur fungerar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet? Här samlar vi information om barn och ungas hobby- och hobbypolitik (på finska).   

Mer information:   

Anna Munsterhjelm  
Verksamhetsledare, Paraplyorganisationen för ungdomsorganisation Allianssi  
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi, 040 587 9514  

Annina Laaksonen  
Generalsekreterare, Finlands ungdomsförbund rf  
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi, 040 726 7450  

Kaisa Leikola  
Verksamhetsledare, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf  
kaisa.leikola@partio.fi, 040 508 4784