På söndagen 31.10 tog FiSSc:s höstmöte plats på Urhattu lägergård i Nokia. Förbundets medlemmar samlades för att diskutera vad som är aktuellt inom förbundet och besluta om verksamheten för år 2022.

Förutom stadgeenliga mötesärenden gjordes också ett utlåtande från mötet gällande tack till frivilligarbetare inom scoutingen.

Utlåtande givet av Finlands Svenska Scouters höstmöte 31.10.2021 Urhattu lägergård, Nokia:

TACK TILL FRIVILLIGARBETARE!

Såsom många andra föreningar och förbund baserar sig Finlands Svenska Scouters och våra medlemskårers verksamhet på frivilligas insats. Bara i vårt förbund möjliggörs ca 4500 scouters hobby av nästan 1200 personers arbetsinsats. En arbetsinsats som görs utöver studier, arbete och familjeliv på den egna fritiden. Utan denna insats skulle inte vår verksamhet vara möjlig.

Vad får då människor att ge upp sin tid för vårt ändamål? Som frivillig inom scoutingen får man nya erfarenheter, man får utveckla sig själv, växa i sin världsåskådning och lära sig nya saker. Mången gång kan man med sin egen yrkeserfarenhet utbilda andra. Dessutom kan man genom scoutingen knyta nya vänskapsband och livslånga bekantskaper. För de flesta av våra medlemmar är scoutingen och frivilligarbetet en mycket kär hobby.

Inom scoutingen finns det flertalet möjligheter till frivilligarbete och det är viktigt att understryka att uppdragen inte skall rangordnas sinsemellan. Allas insats är viktig oberoende om man har scouting som ett obetalt andra jobb eller sporadiskt hjälper till på kårens evenemang. Det viktigaste är sist och slutligen att man har roligt i sitt uppdrag och förblir motiverad efter att uppdraget tagit slut.

Inom tredje sektorn behövs allas insats och det är viktigt att alla känner att deras insats räknas. Att tacka de frivilliga är någonting som ofta glöms bort.

Motivationen och inspirationen är något som lidit hos många under de märkvärdiga tider vi levt i de senaste två åren. Inom tredje sektorn behövs allas insats och det är viktigt att alla känner att deras insats räknas. Att tacka de frivilliga är någonting som ofta glöms bort. Att tacka kräver inte mycket, men ett enkelt tack värmer ofta hjärtat och sänder en signal att den frivilligas insats behövs.

Vi vill ge vårt varmaste tack till alla frivilliga.