Styrelsen har hunnit hålla två möten sedan den senaste möteshälsningen publicerades. Vi ber om ursäkt för förseningen och bjuder nu på långläsning om vad styrelsen diskuterat och behandlat på sista tiden.

På styrelsens åttonde möte den femte september gick vi igenom följande ärenden.  

Ny åtgärdstabell: Styrelsen diskuterade och beslutade om en process för att ta fram nästa års åtgärdstabell. Arbetet kommer att ske i två etapper, där basverksamheten dokumenteras verksamhetsområdesvis. Denna version kommer att bifogas verksamhetsplanen och presenteras för höstmötet. Grupperna ansvarar för att fylla i sina egna åtgärder enligt verksamhetsplanen när grupparbetet har påbörjats.

Höstmötesberedning: Styrelsen granskade alla utkast till handlingar som fanns tillgängliga. Diskussionen inkluderade budgeten för 2024 och medlemsavgiftsförslaget för FiSSc. Styrelsen beslutade även om förslag till höstmötesordförande, fördelning av beredningsansvar och en uppdaterad Stjärnkarta.

Finlands Scouters ärenden: Styrelsen diskuterade ärenden inför de förstärkta utskottsmötena och noterade att ett gemensamt dokument för anteckningar har skapats. Styrelsen diskuterade även valet av FiSSc:s representant till den grupp som ska besluta om fortsatta medlemsformer inom scouterna. Didrik valdes till representant.

ÖS Områdesläger, fastställande av budget: Styrelsen behandlade budgeten för områdeslägret ÖS 24/7 som äger rum sommaren 2024 i Österbotten. Beslut om budgeten eller eventuella fortsatta åtgärder sköts upp till ett senare möte. Det noterades att scoutchef Laura tar över som kontaktperson för områdeslägret och att möten är planerade med lägercheferna. Det rapporterades också att ÖS-programansvariga har avgått från staben, och att en ny därmed söks.

Tillsättande av Exploråd: Styrelsen tillsatte explorådets medlemmar, och 14 deltagare godkändes enligt ansökningarna. Explorådet är en grupp förtroendevalda som kommer verka under kommande läsår för att se till att explorerverksamheten i förbundet är i linje med vad som önskas av målgruppen.

Övriga ärenden som diskuterades på mötet var bland annat att styrelsen på ett annat möte grundligare ska utvärdera sin verksamhet enligt de målsättningar som satts upp i början av året. Det diskuterades behovet av information om kårerna och stärkande av kontakten mellan kårer och förbund. Det noterades även att styrelsemedlem Joonatan kommer att avgå från sitt uppdrag vid årsskiftet.

Följande styrelsemöte hölls den femte oktober och då behandlades bland annat dessa ärenden:

Styrelsen fortsatte arbetet med åtgärdstabellen för basverksamheten och sina egna åtgärder. Kansliet kommer att granska dokumentet för att säkerställa en balanserad helhet.

Förbundspaketutdelningsprocessen 2024: Styrelsen fastställde kriterierna för utdelning av förbundspaketmedel 2024 efter att ha diskuterat förslaget och verksamhetsledarens uppdatering.

Stipendieberedning, FiSSc stipendier: Styrelsen godkände stipendieutdelningen enligt verksamhetsledarens förslag.

Förbundens gemensamma testamenteskampanj våren 2024: Verksamhetsledare Jonna presenterade förbundsarenans plan för en gemensam testamenteskampanj för de finlandssvenska förbunden. Idén är att lyfta upp möjligheten att testamentera till scoutingen.

Styrelsen tog även del av ekonomirapporterna och estimatet för det löpande året.

Höstmötesberedning: Styrelsen granskade och godkände höstmöteshandlingar, inklusive verksamhetsplaner och övriga möteshandlingar. Valberedningskommittén presenterade sitt arbete.

Finlands Scouter-ärenden: Styrelsen konstaterade rapporten från de förstärkta utskottsmötena och noterade informationen om samarbetsutredningsgruppen. Styrelsen beslutade om att ta fram en tydlig definition av FiSSc i förhållande till FS.

ÖS Områdesläger, fastställande av budget: Styrelsen diskuterade och godkände budgeten för områdeslägret ÖS 24/7 som äger rum sommaren 2024 i Österbotten.

Nothamns slutrapport: Styrelsen behandlade kort Nothamns slutrapport och noterade den. En tilläggsmemo från styrelsen ska skrivas för framtida projekt och bifogas projektarkivet. Styrelsen behandlade planen i detalj utanför ett styrelsemöte och diskuterade och dokumenterade de viktigaste lärdomarna för framtiden.

Medlemsansökan: Styrelsen antog Stormlyktan Kvevlax som ordinarie medlemskår i FiSSc! Vi välkomnar vår nyaste scoutkår till vårt förbund!

Direkt Kårstöd 2024: Styrelsen beslutade att tydliggöra förtroendevaldas uppgifter inom kårstödet och samtidigt förtydliga arbetsfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda för att förbättra stödet till kårerna.

Övriga ärenden: Styrelsen noterade övriga ärenden, inklusive Scoutledarträffarnas rapport, TG-projekt, nominering av frivilligkoordinator Andrea till styrelsemedlem i Förbundsarenan 2024, och uppföljning av händelsekalender 2023.

 Vänliga hälsningar, styrelsen 2023