Höstmöte 31.10 kl. 9.00 – möteshandlingarna finns tillgängligt elektroniskt

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) och Finlands Scoutförbund r.f:s (FSSF) höstmöte 31.10.2021 kl. 9.00 på Urhattu lägergård i Nokia. Anmälningar tas emot kl. 8-8.45. Kallelsen, föredragningslistan och fullmaktsblanketten skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare).

Notera att övriga möteshandlingar finns tillgängliga elektroniskt på webbsidan scout.fi/höstmöte21. Avvikande från tidigare år postas inte alla möteshandlingar i pappersformat till kårerna. Detta för att vi bl.a. vill undvika onödiga pappersutskrifter av hållbarhetsskäl.

Utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-8.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 25.10 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2021. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

Anmälan till höstmöte

Funderar du på att delta endast i höstmötet? Vänligen anmäl dig per e-post till kansliet(a)scout.fi senast 25.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare och om man önskar äta lunch under dagen. Meddela även eventuella specialdieter. De som är anmälda till Roverscout- och Ledardagarna behöver INTE anmäla sig skilt till höstmötet.