Höstmöte 2021

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

Till egentliga medlemmar d.v.s. scoutkårerna

KALLELSE TILL HöSTMöTE 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten söndagen den 31 oktober 2021 kl. 9.00 på församlingens lägergård Urhattu i Nokia.

MÖTEN 

På mötena behandlas de i § 5 i föreningarnas stadgor nämnda ärenden, däribland val av styrelsemedlemmar och funktionärer i tur att avgå. För valen fastställs en valordning. Förutom valärenden fastställs 2022 års budget för Finlands Svenska Scouter inklusive den landsomfattande svenska verksamheten i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, budgeten för Finlands Svenska Flickscoutförbund, 2022 års verksamhetsplaner och FiSSc:s medlemsavgifter för 2022. Dessutom beviljar mötet FiSSc:s styrelse fullmakt att utse representant till Finlands Scouters extra medlemsmöten. Styrelsen föreslår även upplösning av Finlands Svenska Scoutförbund eftersom förbundet inte har haft och inte framledes har planer på aktiv verksamhet. Ärendet behandlas så som § 12 i stadgarna föreskrivs, på två på varandra följande ordinarie föreningsmöten med minst ¾ av de givna rösterna.

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-8.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 25.10 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2021. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR HÖSTMÖTE

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Välj hållbara sätt att resa.

ANMÄLAN för andra än RoLe-deltagare

Anmälan sker per e-post till kansliet(a)scout.fi senast 25.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare och om man önskar äta och eventuella specialdieter. De som är anmälda till RoLe behöver INTE anmäla sig skilt till höstmötet.

TILLGÄNGLIGHET

Möteslokalen är tillgänglig och parkering finns nära. Vi använder vid behov mikrofoner under mötet. Under mötet finns det möjlighet för mindre pauser och en längre lunchpaus. I lokalen finns det möjlighet att värma barnmat och en större tillgänglig toalett med skötbord.

Mötet beräknas ta slut ungefär kl. 15.

Höstmöteskallelsen, föredragningslistorna och fullmaktsblanketten postas i två exemplar till varje medlem, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Alla möteshandlingarna finns att skriva ut på scout.fi. Styrelsen uppmuntrar kårerna att förbereda sig väl inför höstmöte så att dess ombud kan påverka mötets gång på önskat sätt och bidra till ett framgångsrikt nytt scoutår. Vi har beredskap för användning av masker under mötet. Vänligen kom inte på plats om du inte känner dig helt frisk.

Välkommen till höstmöte i Nokia! 

FILIP NYMAN, scoutchef, förbundsordförande FSSF, förbundsordförande FSFSF

JENS BACK, vice scoutchef, vice förbundsordförande FSSF,  vice förbundsordförande FSFSF

JONNA SAHALA, verksamhetsledare

 

Möteshandlingar som postats till kåren:

Möteshandlingar som enbart finns elektroniskt tillgängliga för kåren:

Övrigt stödmaterial och bilagor (ej beslutsärenden)