Scoutinitiativet ger individuell möjlighet att påverka

 

En digital portal där scouter kan göra motioner gällande scoutverksamheten har nu öppnats. Portalen kan användas av alla scouter som betalat sin medlemsavgift. Avsikten är att skapa ett nytt sätt att utveckla scoutingen så att var och en kan påverka teman som är viktiga för en själv. Scoutinitiativet är också ett exempel på hur en organisation kan påverka utvecklingen av demokrati och digitala lösningar.

Genom portalen kan alla scouter som betalat medlemsavgiften göra initiativ för att utveckla scoutverksamheten på regionalt, nationellt eller internationellt plan. De som betalt medlemsavgiften kan också understöda inititiv som gjorts av andra scouter.

Initiativ som inom sex månader understöds av minst 100 personer går vidare till behandling av en grupp som är tillsatt av Finlands Scouter. Gruppen tar ställning till hur initiativen kan förverkligas på bästa sätt. Gruppen förmedlar initiativen till den part som ansvarar för det område initiativet gäller, t.ex. distrikten, FiSSc och Finlands Scouters styrelse.

– Under de senaste åren har vi utvecklat vår förmåga och beredskap att dra nytta av digitala medier och teknologi i scouternas fritids- och frivilligarbete. Scoutinitiativet är ett bra exempel på denna utveckling, säger Jyri-Petteri Paloposki som är ansvarig för ekonomifrågor i styrelsen för Finlands Scouter.

Sanhällspåverkan/Påverkansarbete som en del av scoutprogrammet

Samhällspåverkan är en viktig del av scoutmetoden och inkluderas även i scoutprogrammet. Aktiviteter gällande samhällspåverkan finns för alla åldersgrupper och scoutinitiativet är ett bra sätt att praktiskt förverkliga dessa aktiviteter. Dylika aktiviteter är t.ex. för spejarscouterna “Förhållandet till samhället – påverkan”, för explorerscouterna “En del av samhället” och för roverscouterna “Påverkan”.

Scoutinitiativ kan lämnas in genom att logga in med ScoutID i tjänsten på adressen osallistu.partio.fi . Vid inlämning av initiativ är det bra att fundera på dess effekter: på vilket sätt skulle ditt initiativ göra scouting – och världen bättre?

Scoutinitiativet är ett nytt verktyg för påverkan inom scouterna. Det blir intressant att se hurdana initiativ vi får in via tjänsten. Jag själv t.ex. gjorde som 17-åring ett initiativ till distriktstyrelsen gällande sommarjobbsgaranti för distriktsläger. Idag kunde jag a gjort det med hjälp av scoutinitiativet. Förhoppningsvis kommer speciellt de unga att ivrigt använda tjänsten, konstaterar scoutrådets ordförande Pauli Engblom.

Noggrannare anvisningar för hur man använder scoutinitiativet finns på webbsidan för scoutinitativ. Plattformen utvecklas framöver på basen av användarupplevelser och respons. Utvecklingsidéer och respons kan skickas till adressen: partiolaisaloite(at)partio.fi

 

Scoutinitiativet är förverkligat med hjälp av statsunderstöd beviljat av Regionförvaltningsverket för projekt inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete. En förutsättning för att få understödet var att erfarenheter och resultat delges även övriga aktörer inom organisations- och ungdomsverksamheten. Scoutinitiativets öppna källkod finns publicerad på adressen github.com/partio-scout/partiolaisaloite