Möteslänk till vårmöte 3.6.2020

Möteslänk: Join Microsoft Teams Meeting

Beslutsförslag + föredragningslista

NY föredragningslista 3.6.2020

***

Härmed kallas till förbundens vårmöten ONSDAGEN den 3 juni 2020 kl . 18.30 online från Scoutstationen, Helsingfors. Vi ber medlemmarna att inte fysiskt komma på plats för att undvika virusspridning och värna om riskgrupper. Mötena hålls på Teams och möteslänken samt anvisningar för mötet delas via scout.fi före mötet.

  • kl. 18.20 teknisk check
  • kl. 18.30 Vårmötena öppnas
    Vårmötesförhandlingar
    Aktuell information

Vårmötena hålls online med stöd av den av Riksdagen godkända ”Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin”. Regeringens proposition har nr 45-2020. Den temporära lagen är i kraft 1.5-30.9.2020.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s stadgar, § 4 i FSFSF:s och FSSF:s stadgar, nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse.

Förutom de ordinarie ärendena förrättas fyllnadsval till styrelsen, val av rekryteringskommitté jämte ordförande och val av delegation till Finlands Scouters medlemsmöte på hösten. Valärenden fullföljs enbart om inga valförrättningar krävs, eftersom vi inte har möjlighet att förrätta regelrätta personval under mötet. Ifall det finns flera kandidater för en och samma post, skjuts valet upp till höstmöte. Kandidater ombeds anmäla intresse till vice scoutchef Daniela Karlsson daniela.karlsson@scout.fi, gärna senast 31.5. Detta för att möjliggöra en tydlig beredning av ärendena. Förbundsstyrelsen tar även gärna emot frågor på förhand, då kan mer utförliga och goda svar förberedas.

Beslut gällande logga för FiSSc behandlas på höstmötet.

Vårmöteshandlingarna har i februari postats i två exemplar, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Kallelsen och föredragningslistan finns tillgängliga på scout.fi.

FULLMAKTER

Fullmakterna emottas per e-post till kansliet@scout.fi, de ska skickas in senast 2.6 kl. 12.00. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt senaste antal medlemmar i registret (15.4.2020 d.v.s. aprilfaktureringens medlemsantal). Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Inga resekostnader ersätts.

Välkommen till vårmöte!

VICTOR SPIBY  scoutchef, förbundsordförande FSSF, förbundsordförande FSFSF
DANIELA KARLSSON vice scoutchef, vice pojkscoutchef, vice flickscoutchef
JONNA SAHALA verksamhetsledare

Bilagor:

Fullmaktsblankett

Föredragningslista NY vårmöte 3.6.2020

 

Foto: Aleksi Murtojärvi