Kallelse till fortsatt höstmöte 18.12.2019

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f. sammankallas härmed till fortsatt höstmöte för att välja styrelsemedlemmar till förbundsstyrelsen och rekryteringskommittéordförande.

  • tid: onsdagen den 18 december 2019 kl. 18.00
  • plats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors
  •  fr.o.m. kl. 17.30 Anmälningar och glögg och pepparkako
  • 18.00 Fortsatt höstmöte öppnas
    – Val
    – Informationsärende
    – Mötet avslutas

Efter mötet informerar styrelsen om läget med beredningen av logoärendet och inkomna förslag presenteras. Logoärendet behandlas i enlighet med höstmötets beslut på vårmötet 21.3.2020.

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen kl. 17.30-18.00. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 16.12 sändas till kansliet(a)scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2019. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk.

Välkommen till det fortsatta höstmötet!

VICTOR SPIBY
scoutchef, förbundsordförande, FSSF, förbundsordförande, FSFSF

DANIELA KARLSSON
vice scoutchef, vice pojkscoutchef, vice flickscoutchef

JONNA SAHALA
verksamhetsledare