FÖLJ MED STREAMEN FRÅN HÖSTMÖTE 2023

Höstmötet från Linnasmäki i Åbo streamas. Länk: Click here to join the meeting


FINLANDS SVENSKA SCOUTER rf - FiSSc                                
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND rf – FSFSF   

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten lördagen den 28 oktober 2023 på Linnasmäki i Åbo 

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i föreningens stadgar nämnda ärenden, däribland val av styrelseledamöter och funktionärer vars mandatperioder löper ut. Förutom valärenden fastställs 2024 års budgeter för Finlands Svenska Scouter inklusive den landsomfattande svenska verksamheten i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och för Finlands Svenska Flickscoutförbund 2024 års verksamhetsplan. FiSSc:s medlemsavgifter för 2024 fastställs. 

Fyra styrelseledamöter har mandatperioder som går ut i slutet av det här året.

Eventuella övriga beslutsärenden anges i den officiella kallelsen som går direkt till medlemmarna. Den slutliga föredragningslistan sänds ut senast två veckor före mötet.  

Med förhoppningen att få se många ledare från kårerna även på årets förnyade Ledardagar! Se närmare info på www.scout.fi/ledardagar

Välkommen på höstmöte i Åbo!

LAURA NIEMINEN-ERIKSSON JONNA SAHALA 
scoutchef verksamhetsledare 
förbundsordförande, FSFSF


Möteshandlingar

Möteskallelse, föredragningslista och fullmaktsblankett har postats i två exemplar, 12.10 till kårens postmottagare och kårschef eller kårsekreterare.

Alla möteshandlingar finns tillgängliga före mötet på webbsidan scout.fi/höstmöte2023.