För en aktiv scout låter det väldigt trist att höra någon säga ”Jag tänker sluta”, även om det förstås kan finnas en bra orsak till att hen gör så. Vi vill gärna få en tydligare bild av varför man lämnar scouterna och hitta bra lösningar som gör att scouter trivs och vill vara med länge.  Därför startades en Exit-undersökning förra våren: ett frågeformulär skickas hädanefter automatiskt till alla dem som skrivits ut ur medlemsregistret. Nu har det kommit in tillräckligt många svar för att vi ska kunna göra några första iakttagelser.

1) Scouting upplevs som en meningsfull hobby av bra kvalitet

F.d. scouter berömmer ofta scoutverksamheten och berättar att de har fått ut mycket av sin tid som scout. 82% av de svarande rekommenderar scouting även om de själva nyligen slutat. Det rapporteras inga problem med kvaliteteten på scoutprogrammet eller bilden av scouting i de öppna frågorna i enkäten. Ingen har heller angett brist på ordning eller stökighet som orsak till att de slutat – det svarsalternativet valdes inte en enda gång. Scouting anses vara en bra hobby. Det känns skönt att märka att ”Jag slutar i scouterna” inte betyder att man vill avskaffa hela scoutrörelsen. I stället är det flera personer som säger att de eller deras barn/ungdom bra kan tänka sig att börja scouta igen om livssituationen förändras och det passar in i deras vardag.

”Scouting har haft en stor plats i mitt liv och är en kär hobby.”, ”Underbara, engagerade ledare, så tacksam för deras insats!”, ”Jag har fått en massa kompisar som jag ännu håller ihop med.”, ”Jag har tonvis av underbara minnen från scouterna och det var en otroligt viktig hobby för mig som barn och ungdom.” 

2) Barn och vuxna lämnar scoutingen av olika orsaker

16-åringar och äldre berättar i de flesta fall att de slutat i scouterna på grund av tidsbrist. Övriga orsaker till att vuxna lämnar scoutingen är flytt till en annan ort /utomlands eller att det inte erbjuds någon egen verksamhet för vuxna. Barn slutar däremot oftast på grund av att kompisen slutat eller för att de bytt till en annan hobby.

Det mesta av min tid går till studier och jag hinner inte längre delta i evenemang mm.” För de flesta barn och unga är det motion och idrott som antingen blir en ny hobby eller den hobby man väljer att hålla fast vid. ”Vår son har börjat spela ishockey 4 dagar i veckan och ville inte själv fortsätta med något annat”.

Om det är tidpunkten för veckomötena som inte passar eller om någon flyttar till en annan ort, så borde det i många fall gå att hitta en smidig lösning för att scouta, t.ex. genom byte av grupp eller scoutkår.

3) Det kan vara väldigt svårt att komma med i verksamheten

Det är hjärtskärande att läsa svar som handlar om att personer inte har blivit emottagna i en grupp eller ens en fått komma med och prova på scouting trots upprepade försök.

“Jag fick ingen information om hur jag kan komma med i verksamheten och vad som händer när, trots att jag frågat efter det. Jag existerade liksom inte för scouterna.”; “Det fanns inga egna bekanta kompisar, de andra hängde tätt ihop och mitt barn kanske inte lyckades så bra att bli en del av gruppen.”; “Vi anmälde vårt barn till scoutkåren i september. Vi väntade en tid på att få information därifrån, men hörde ingenting. Jag trodde att mitt e-postmeddelande kanske hade åkt i skräpposten och att vi därför inte fick något svar. Min man skickade på nytt en fråga och ungefär en månad senare skrev jag sedan själv igen från min e-postadress på jobbet. Inget svar. I december började vårt barn med en annan hobby. I januari kom det ett meddelande (med en faktura) att nu får barnet börja i scouterna, men veckomötena hade flyttats till precis samma tidpunkt som den andra hobbyn där hen redan hade tagits emot och där kommunikationen fungerade.”; “Alla trevliga kompisar slutade tidigare. Två grupper slogs ihop, men i praktiken blev de aldrig en gemensam grupp.” och “Ett halvår efter att jag blivit medlem ringde någon äntligen till mig och lovade att jag skulle få mer information per e-post om hur jag kommer med i verksamheten och vad som kommer att ordnas, men jag fick aldrig någon e-post så jag slutade.” Det är hårda ord i de här exemplen.

Vi kan alltså konstatera att det finns mycket att förbättra vad beträffar hur vi tar emot nya, så att tröskeln att komma med blir så låg som möjligt och de nya i rask takt känner sig som en i gruppen och en av oss. Det gäller att satsa på att bygga upp gruppandan och utveckla introduktionen. 

4) Nolltolerans för mobbning

Några personer svarade att de lämnat scouterna p.g.a. mobbning. Visserligen gäller det endast ett fåtal, men varje mobbningsfall är ett för mycket. “Kontinuerlig mobbning i gruppen. På en utfärd var det en annan scout som tog mina snacks ur ryggsäcken och åt upp dem. Ledarna fick inte stopp på det här!”  Det är viktigt att stöda gruppledarnas förmåga att förebygga och ingripa i mobbning t.ex. med hjälp av Tryggt tillsammans – anvisningen och FiSSc:s plan för respektfullt beteende.

En uppgift för dig

Det är glädjande att märka att många finländare har fått färdkost för livet från scoutingen, även

om de av en eller annan orsak har avslutat sin scoutstig. Redan under en kort period som scout hinner man uppleva mycket som är både nyttigt och roligt och lära sig nya saker. Om vi tar till oss feedbacken från dem som slutat kan vi kanske hitta olika sätt att förhindra att man lämnar scouterna av fel orsaker.

Utgående från den här första sammanställningen av svaren på exit-undersökningen, uppmuntrar jag alla att lägga extra vikt vid hur nya personer tas emot i kåren den här hösten. Du ser väl till att var och en som anmäler intresse för din grupp eller din kår får ett varmt välkomnande och att hen genast får veta vad som händer till näst och vem hen kan ta kontakt med.  Det är en bra idé att utse en fadder för den nya vuxna, så att det finns någon att fråga och någon som följer med och ger stöd på de första evenemangen. I åldersgrupperna lönar det sig att göra bekantningslekar och -övningar varje gång ett nytt barn eller en ny ungdom (eller flera) ansluter sig till gruppen.

Sommarläger, seglatser och vandringar är ypperliga tillfällen att öva sig på att ta emot nya deltagare och medlemmar: förklara tydligt hur allt fungerar och hur ni brukar göra för varje ny deltagare, också om hen är den enda nya. Tänk på att det kan vara första gången någon reser ett vindskydd eller diskar sina matkärl för hand i ert disksystem. Säg hej och fråga hur det går. Ställ dig bredvid,  le, var närvarande. Lägg märke till dem som står ensamma, de tystlåtna och inte ännu scouter. Var en kompis!