Finlands Scouters högsta idealtecken är framöver silvervargen

Finlands Scouters – Suomen Partiolaiset Ry:s (SP-FS) styrelse beslut 29.11.2023

SP-FS styrelse har fattat ett beslut om att det högsta idealtecknet inom organisationen hädanefter är silvervargen. Beslutet möjliggör ett könsneutralt idealtecken (i linje med alla andra idealtecken) och stärker scoutingens målsättning om att vara en hobby för alla.

Beslutet bygger på ett gedigert utredningsarbete, där det granskades hur idealtecknen fungerar och där det byggdes upp olika scenarior som skulle ta fasta på jämlikhet och mångfald. SP-FS Styrelse var enig om att vi framöver enbart skall ha ett gemensamt tecken för att möjliggöra jämställdhet.

SP-FS styrelse fattade ett beslut om att Silvervargen framöver skall vara det högsta tecknet. Ur ett rent historiskt perspektiv har märket tagits fram för att fungera som det högsta tecknet bland finska scouter, och har inte då delats ut på bas av mottagarens kön. Utöver detta fungerar Silvervargen som det högsta idealtecknet hos de andra scoutorganisationerna i Norden i dagsläget.

Tidtabellen för övergång till en gemensamn silvervarg

Man kan ansöka om en Silvervarg eller -svan fram till 15.4.2024 enligt nuvarande kriterier. Efter detta datum kan man endast ansöka om att dela ut en Silvervarg, enligt de nya kriterierna. Redan ansökta tecken, eller ansökningar  för tecken som kommer in innan 15.4.2024 kan delas ut fram till slutet av 2024. Efter 2025 kommer enbart Silvervargen att delas ut.

De nya kriterierna för tecknet träder i kraft 1.6.2024. Silvervargens utseende kommer inte att ändras.

De nya kriterierna kommer att publiceras under våren 2024. De nya kriterierna kommer inte att skilja sig från de gamla på ett märkbart sätt, och ansökningar enligt de nya kriterierna kommer att behandlas from. 15.9.2024.

Silversvanen förblir ett respekterat tecken inom scoutrörelsen i Finland, och tecknet kommer inte att avskaffas trots att det inte längre kan delas ut efter 2025. Silversvanen kommer inte att förlora sitt värde, och har samma placering i vårt utmärkelseteckensystem som tidigare. Mottagare av Silversvanen är också framöver mottagare av det högsta idealtecknet inom scoutrörelsen.

Tidigare mottagare av Silversvanen har blivit tillfrågade hur de känner för förändringen. Det har kommit fram en viss oro för att märkets betydelse skulle förlora sitt värde, samt att det önskas en sammanfattad publikation om märkets historia.

För mera frågor i ärendet:

Finlands Scouters – Suomen Partiolaiset styrelse
Jens Back, vice-scoutchef jens.back@partio.fi

Finlands Scouters  – Suomen Partiolaiset Ansiomerkkiryhmä
Timo Sirén, ordförande, timo.siren@partio.fi

Finlands Svenska Scouters utmärkelseteckenkommitté
Jockum Lundsten, ordförande, jockum.lundsten@scout.fi

Bild: Filip Eller