Den nya grundstadgan

Nu har de svensk- och engelskspråkiga versionerna av den nya grundstadan publicerats och båda väldsförbunden har gett sina kommentarer till utkastet. Processen för att skapa en ny grundstadga för Finlands Scouter inleddes på Finland Scouters medlemsmöte i november 2018. 

Den svenspråkiga versionen av grundstadgan är översatt av FiSSc kansli och styrelse, varefter en professionell språkvårdare behandlade texten. Representanter för FS och FiSSc styrelser har diskuterat och bearbetat den svenskspråkiga versionen tillsammans. En av de mest betydande ändringarna är ett nytt scoutlöfte, förslaget på det nya löftet lyder såhär: 

 “Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga <åldersgruppens> ideal.” 

Det engelskspråkiga scoutlöftet kommer att skilja sig lite från det finsk- och svenskspråkiga, eftersom ordet åskådning inte direkt kan översättas till engelska. 

FS styrelse föreslår också en uppdatering av de svenskspråkiga scoutidealen, så att de bättre ska motsvara de finskspråkiga. Som bäst förs en diskussion mellan scoutrådet, FS styrelse och FiSSc styrelse om hur språkversionerna bäst ska motsvara varandra. I den svenskspråkiga versionen av grundstadgan hittas de nuvarande idealen och förslag på nya formuleringar. 

Nedan listas de ideal, som i dagenge inte har en ordagrann översättning: 

Nuvarande: Att älska och skydda naturen
Förslag på ny formuleringAtt älska naturen och skydda miljön
På finska: Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Nuvarande:Att vara ärlig och pålitlig
Förslag på ny formulering:  Att vara pålitlig
På finska: Olla luotettava

Nuvarande:Att känna sitt ansvar och göra sitt bästa
Förslag på ny formulering:  Att känna sitt ansvar och vara aktiv
På finska: Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Nuvarande: Att söka sanningen i tillvaron
Förslag på ny formulering: Att söka sanningen med livet
På finska: Etsiä elämän totuutta

Världsförbundens del i arbetet

Världsförbunden World Association of Girl Guides och Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of the Scout Movement (WOSM) ska godkänna den nya grundstadgan. Genom denna process vill världsförbunden försäkra sig om att den internationella scoutrörelsens värdegrund och verksamhetsprinciper syns i scoutverksamheten i Finland.  

FS styrelse presenterade grundstadgan för världsförbunden hösten 2019. Responsen från WAGGGS var positiv, de konstaterade att utkastet är välskrivet och berömde speciellt hur man behandlat andlighet. WOSM var i huvudsak nöjda med utkastet, och de fortsatta diskussionerna mellan WOSM och Finlands Scouter har skett i konstruktiv ton. Kommentarerna från WOSM gällde hur politisk aktivitet behandlas i grundstadgan och definitionen av termen åskådning. 

WOSM och FS delar uppfattningen om att scoutingen är en partipolitiskt obunden rörelse.  WOSM önskade ändå att det tydligare skulle framgå att FS som organisation är partipolitiskt obunden, trots att organisationen kan ta ställning i politiska frågor. WOSM anser ändå att enskilda scouter kan uppmuntras till politisk och samhällelig aktivitetKommentaren gällde speciellt meningen som i den korrigerade version lyder såhär: Som individer uppmuntras scouter till samhällelig och politisk aktivitet.”  

Det fördes också en aktiv dialog om hur tro och åskådning borde behandlas i grundstadganScoutrörelsens verksamhet styrs nämligen av världsförbundens värdegrund, där individen har skyldigheter gentemot Gud, andra människor och sig själv (Duty to God, Duty to Others och Duty to Self). WOSM betonade vikten av att bevara andemeningen i Duty to God” i grundstadgan, vilket resulterade i formuleringen av bl.a. följande meningar: 

"Till scoutrörelsen hör ett sökande efter en egen tro eller annan åskådning och en positiv hållning till andlighet." (stycke 2.2) 

En scout accepterar att det finns något som är större än människan.” (Att söka sanningen i tillvaron idealet) 

En scout utvecklar sig själv som människa och söker sanningen i tillvaron / sanningen med livet. Hen accepterar att det finns något som är större än människan. En scout utforskar sin andlighet och lever i enlighet med den. En scout utvecklar sin identitet i förhållande till en tro eller annan åskådning. (Målen för fostran, förhållandet till sig själv) 

När världsförbunden har gett sitt officiella godkännande till grundstadgan kommer FS styrelse att fatta beslut om alla de tre språkversionerna. Dessa versioner är FS styrelses förslag till medlemsmötet i november. Scoutrådet kommer på sitt vårmöte i april att ge ett utlåtande om grundstadgan till medlemsmötet i november. Om medlemsmötet i november godkänner den nya grundstadgan träder den genast i kraft. Det är ändå viktigt att notera att de nu publicerade versionerna inte nödvändigtvis är de slutliga versionerna. Förändringar kan ske fram till att medlemsmötet har godkänt alla grundstadgans språkversioner.  

Frågor och kommentarer

Frågor och kommentarer kring den nya grundstadgan, löftet och idealen kan riktas till Finlands Scouters ordförande Maria Ruohola, Finlands Scouters vice ordförande Malin Lindholm eller FiSSc:s styrelse. Man kan också delta i diskussionen om idealen i Facebookgruppen FiSSc-ledare. Vi önskar kommentarerna senast 15.3, för att de ska kunna beaktas i den fortsatta behandlingen. 

Alla språkversioner och motiveringar till gjorda ändringar hittas på Partion arvokeskustelusidorna. 

Bakgrunden till grundstadgeuppdateringen hittas i “Kohti uutta peruskirjaa”rapporten, se den svenskspråkiga sammanfattningen.