Händelser

Årsmöte 2021

Gilledagarna

Fellowship Day

Händelser på fältet

Internationella händelser

ÅRSMÖTE 2021

Viktig information om årsmötet

Årsmötet hålls den 10.4.2021 med början kl. 12.30 helt på distans genom applikationen Teams. Man behöver inte ladda ner applikationen utan den kan också användas med webbläsare.
Mötets fysiska plats är Kallentalo, Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahtis.
På grund av samlingsrestriktionerna är endast de personer på plats som behövs för att fullfölja mötet.

Anmälan
Alla mötesdelegater måste anmäla sig före den 1.4.2021, antingen genom e-post till adressen partiokillat(a)gmail.com eller per telefon (gärna med ett textmeddelande) till numret 040 5024224 (Leena Raukko).

Vid anmälan skall följande uppgifter uppges: delegatens namn, (lokalgille) och e-postadressen, som mötesdelegaten har direkt anslutning till under mötets gång.

677/2020
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
4 §: Styrelsen kan besluta att en förutsättning för deltagande i föreningsmöte som ordnas före utgången av juni 2021 är anmälan till föreningsmötet senast en viss dag som kan vara tidigast två veckor före mötet. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen.

Fullmakter
Fullmakterna bör sändas på förhand, ifyllda och undertecknade, senast den 1.4.2021 antingen

  • per post till adressen Leena Raukko, Gränsbackankuja 5 A 38, 20320 Turku
  • som e-post bilaga till adressen partiokillat(a)gmail.com eller
  • som bilaga till textmeddelande till numret 040 5024224

Godkända former är en utskrift av fullmakten på papper, en skannad fullmakt eller en tydlig bild av en ifylld fullmakt.
Enligt stadgarna kan en mötesdelegat använda högst tre fullmakter.

Omröstning
Eventuella slutna omröstningar utförs med hjälp av tjänsten Äänestyskoppi.fi. Detta förutsätter att mötesdelegaten har en e-postadress som hon/han har direkt tillgång till under mötet.

Efter att anmälningstiden gått ut får de som anmält sig noggrannare och utförliga instruktioner om hur tjänsterna skall användas.

Årsmötesmaterial

Gilledagarna

Sankt Görans Scoutgillen i Finland ordnar Gilledagarna årligen, på våren. Vanligen börjar Gilledagarna på lördag morgon och når sin kulmen på söndag eftermiddag med SGSF:s årsmöte. Gilledagarna är öppna för alla SGSF:s medlemmar och vi försöker ordna dagarna så att så många som möjligt har möjlighet att delta.

SGSF: styrelse utarbetar programmet tillsammans med sina samarbetspartners. Dagarna ordnas på olika håll i Finland och då bekantar vi oss med den lokala historien, kulturen och scoutverksamheten. Målet är att vederkvicka oss, träffa andra och få idéer till den lokala verksamheten. Gillemästarna har ett eget möte under Gilledagarna. Aktuellt från scoutvärlden och SGSF:s angelägenheter samt internationell verksamhet berikar Gilledagarna.

SGSF:s styrelse tar gärna emot förslag till program och plats för Gilledagarna.

Fellowship Day

Dagen firas i hela världen och den förkunnar gillerörelsens grundande.

Fellowship Day meddelande 25 oktober 2019

Kära Vänner,

Låt oss gå tillbaka några dekade. Det är år 1953, den 25 oktober och platsen är Luzern i Schweiz. Representanter från 18 länder har samlats, de har alla en passion för internationell scoutverksamhet och vill fortsätta fastän de är vuxna.
Det har är starten för ISGF, International Scout and Guide Fellowship, den internationella scoutgillegemenskapen.

Nu, 66 år senare, har medlemskapet i den internationella scoutgillegemenskapen spritt sig till 66 länder över hela världen. I ytterligare 39 länder har ISGF medlemmar (Centralgrens medlemmar / Central Branch members) som uppmuntras att bilda en organisation (gille eller gemenskap) för vuxna, i samarbete med de Nationella Gillena i deras region.

Våra syften och ambitioner kan ha ändrats något, men vi är alla beredda att få vänskapen att blomstra. Vi träffas i våra lokala gillen, vi åker till sammankomster och konferenser och bygger broar för at förstärka scoutandan och vi är beredda att knyta nya vänskapsband. Nästa år i augusti kommer vi att samlas igen till den 29 ISGF världskonferensen i Madrid i Spanien. Där har vi möjlighet att knyta nya vänskapsband och bygga broar över hela världen.

Vi är starkare tillsammans och förenade kan vi åstadkomma något.

Vi blir varje dag påminda om problem över hela världen. Moder Jord lider och människorna lider med henne. Vi hör hela tiden om klimatförändringen. Det finns översvämningar, orkaner, jordbävningar och vulkanutbrott, vilka ofta leder till hunger och att människor blir flyktingar. Det blir varmare på många ställen, isen smälter både i norr och söder vilket leder till att vattennivån i haven höjs med nya utmaningar som följd.

Kan ISGF-familjen göra något åt detta?

Visst, vi kan alla bidra litet.

Vi kan ändra våra vanor med hänsyn till hur vi behandlar jorden och vi kan påverka andra människor. Vi kan minska på vårt avfall, särskilt plast, och vi kan tänka efter före vi handlar.
ISGF Världskommitteen vill tacka alla medlemmar för deras bidrag och uppmana alla att sända oss information, bilder osv. över arbete de har gjort över hela världen.
Låt oss fira, förenade i vänskap, för en bättre värld.

Glad Fellowship Day.

Hälsningar,

ISGF Världskommitteemedlemmar

Händelser på fältet

Berätta åt andra i ord och bild om ditt scoutgilles evenemang eller inbjud gillemedlemmar till något evenemang som ni ordnar.

Meddela om evenemangen till e-postadressen (den nya e-postadressen kommer här senare).

Internationella händelser

ISGF:s Världskonferens hålls i 2021. Mera information om konferensen hittar du på ISGF:s sidor.