SGSF i ett nötskal

Vision

Envar bygger en bättre värld.

Målsättning

Gilleverksamhetens målsättning är att bygga en bättre värld. I vår verksamhet har vi som mål att befrämja scoutverksamhetens värden och ideal. Verksamheten sporrar gillemedlemmarna till att leva enligt scout- och gillerörelsens målsättning, till tolerans, till att hjälpa och tjäna andra samt till personlig utveckling.

Värdegrund och ideal

Värdegrunden som definierats av ISGF (International Scout and Guide Fellowship) styr scoutgilleverksamheten. Gillets medlem binder sig till gilleverksamhetens värdegrund genom att ge ett löfte.

Gilleverksamheten är öppen för alla. Man kan delta i verksamheten oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund, språk, religion eller övertygelse, funktionsduglighet, könsidentitet eller sexuell inriktning.