Stadgar

Sankt Görans Scoutgillen i Finlands stadgar är just nu under revidering. Stadgeändringarna förbereds av en arbetsgrupp, som består av: Juha Kosonen från Akkas som ordförande, Nanna Katavisto från Esbo, Olli Koskela från Åbo och Arja Rinkamo från Raumo. De förändrade stadgarna publiceras här efter att årsmötet godkänt dem.