Expertuppgifter och kommittéer

Expertuppgifter

Museet behöver experter för olika uppgifter, de är också volontärer. Det är av yttersta vikt för museets verksamhet att vi har specialister inom olika områden. Genom dem har vi uppdaterad kunskap och erfarenhet inom museiområdet, kunskap om informationsteknik och ett smidigt flöde av pengar och betalningar. De hindrar oss också att inte gå vilse i museologins olika fack, eller att fastna i teknikens krogigheter.

Museichefernas ansvar är t.ex. medlemsfrågor, bokning av besökande grupper och anordnande av guidade turer, museitekniska och liknande frågor samt anordnande av utställnings- och försäljningsaktiviteter. Det finns flere museiskötare och arbetsuppgifterna för dem överenskomms årligen av styrelsen.

Andra experter är t.ex. sekreteraren för museiförbundet, sjöscoutansvariga, kassören, IT-specialisten och museispecialisten.

Kommittéer utsedda av styrelsen

Publikationskommittén sköter publiceringen av museets publikationsserier och årsböcker.

Utvecklingskommittén utvecklar föreningens administration, museets utställning och andra aktiviteter och planerar bl.a. pop up-museiverksamhet.

Finansutskottet hanterar föreningens ekonomiska angelägenheter.

Utmärkelseteckenkommittén sköter Scoutmuseets eget märkessystem.

De av styrelsen utsedda projektgrupperna hanterar olika kortsiktiga eller långsiktiga projektuppgifter i museiverksamheten.