Museets verksamhet

Museet sköts av Finlands Scoutmuseiförening, vars högsta beslutande makt utövas av medlemmarna i föreningen vid dess möten. Föreningen har medlemmar i hela Finland och dess medlemsantalet är cirka 320 (år 2020).

Kuvassa museo-opasMedlemmarna i föreningen är årsmedlemmar och/eller ständiga medlemmar. Alla privatpersoner som stöder föreningens syfte kan bli medlemmar. En juridisk enhet som är intresserad av att stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem i föreningen. Föreningens årsmöte kan på styrelsens förslag bjuda in personer med särskilda förtjänster i att främja föreningens syfte som hedersmedlemmar. Förutom hedersmedlemmarna erlägger man en medlemsavgift till föreningen som fastställs årligen av höstmötet.

Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse vald av höstmötet, som består av en ordförande, en vice ordförande och 6 andra ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

Finlands Scoutmuseistiftelse rs. äger museets samlingar och utrustning. Scoutmuseiföreningen är grundande medlem av stiftelsen.

Alla våra aktiviteter baseras på volontärarbete. Museet har ingen avlönad personal. Museiföreningens styrelse hanterar museets verksamhet. Museets arbete och samling är indelade i sektioner, som alla fungerar under ledning av dess ordförande. Om du är intresserad och entusiastisk över våra aktiviteter är du välkommen att komma med. Dessutom behöver museet experter för olika uppgifter, de är också volontärer. Underrubrikerna presenterar de olika direktionerna, expertuppgifter och vår organisation.