Påverka kommunen

Senaste kommunalval ordnades den 13.6.2021. Kommunalvalet ordnas vart fjärde år och med valen väljs representanter till fullmäktige.

Det är viktigt att man i kåren funderar vilka fullmäktigebeslut som påverkar kåren och scouterna i en kommun, så som bidrag, anläggningar och kårlokaler, rekreationsområden m.m. Kåren får gärna också fundera på vilka saker som borde utvecklas. Det är speciellt effektivt att framföra utvecklingsförslag under val, både till kandidaterna men även till de som röstar. På så vis kan kåren framföra sin åsikt samt målsättning till de blivande beslutsfattarna. Om beslutsfattarna kommer ihåg och vet att det finns scoutverksamhet på kommunens område och vad som görs där, blir det lättare för dem att inse att ett beslutsärende kan påverka scoutverksamheten på området och kan då i direkt kontakt med er fråga efter er synpunkt.

Fullmäktige är det högsta beslutande organet inom en kommun. De besluter om saker som berör kommuninvånarna varje dag, speciellt då fullmäktige beslutar om kommunens budget, dvs. användning av pengar. Detta betyder att fullmäktige besluter om tjänsternas finansiering, bland annat kollektivtrafiken, skolorna och ungdomsverksamheten.

Förutom själva fullmäktige finns det nämnder till vilka fullmäktige kan delegera vissa uppgifter. Nämnderna förbereder beslut för fullmäktige och har i vissa fall ramar för att självständigt fatta beslut. Nämnderna består oftast av personer som väljs på basen av politiska grunder, dvs. fullmäktigeledamöter och andra partipolitiskt aktiva.

Kommun- och stadsfullmäktige betyder samma sak. I kommuner finns kommunfullmäktige och i städer stadsfullmäktige. Det finns 311 kommuner i Finland år 2019, varav 107 använder beteckningen stad, och 204 kommun. (Källa: Kommunförbundet)

Läs målen i sin helhet här!

Fritidsverksamhet – Varje barn och ungdom ska ha möjlighet till en meningsfull hobby

 • Kommunerna arbetar tillsammans med skolor, organisationer och föreningar för att främja ett brett utbud av fritidsverksamhet.
 • Kommunerna behöver hobbykoordinatorer, som fungerar som en länk mellan olika parter och jobbar för lågtröskelverksamhet.
 • Kommunerna säkerställer villkoren för hobbyverksamhet genom att erbjuda utrymmen som organisationer och föreningar kan använda och genom att dela ut ekonomiska bidrag. Till exempel bör en bredare användning av skolanläggningar på eftermiddagen och på helgerna undersökas och kommunala lägerområden upprätthållas.
 • Kommunala skolskjutsar och andra transporttjänster möjliggör fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kommunerna måste ta reda på tvär-administrativt hur skoltransporter och hobbyer kan samordnas.
 • Att det finns tillräckligt många utrymmen för hobbyverksamhet och grönområden bör beaktas i planläggningen. Scouting, liksom många andra hobbyer, behöver tillgängliga anläggningar för att ordna verksamhet, därmed bör kommunerna se till att de är tillräckliga även i samband med planläggningen.
 • Den kompetens som erhålls från ungdomars fritidsverksamhet bör valideras i kommunala utbildningsinstitutioner. Kommunerna främjar ungdomars möjligheter att utnyttja de färdigheter som de lär sig från fritidsverksamheten i sina studier och i arbetslivet.

De ungas delaktighet – Kommunerna lyssnar på det unga i beslutsfattningen

 • Representanter från kommunernas ungdomsfullmäktige får en eller flera platser i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunala myndigheter.
 • Tillräckliga resurser måste garanteras för ungdomsfullmäktige samt elev- och studentkårer. Kommunerna måste se till att ungdomar som arbetar inom dessa föreningar och organisationer får tillräckligt stöd för sin verksamhet. Det är också viktigt att undvika onödigt komplicerad terminologi i kommunalt material.
 • Olika möjligheter för deltagande i beslutfattandet bör utredas och utvecklas. Exempelvis har prövningar i delaktig budgetering möjliggjort en direkt kanal för påverkan i frågor som berör de unga.
 • Kommunens feedback- och initiativkanaler måste utvecklas för att passa alla ungdomar. Det är speciellt viktigt att en ungdom inte behöver vara en expert inom intressebevakning för att starta ett initiativ. De ungas initiativ måste behandlas inom en rimlig tid och den unga måste även få ett genomgående svar på initiativet.
 • Ungdomar påverkar inom flera organisationer. Kommunerna bör lyssna på ungdomsorganisationer, eftersom de är experter i frågor som rör utvecklingen av deras eget område. Det här kan förverkligas genom att ha hobbykoordinatorer i kommunen som fungerar som en länk mellan kommunalt beslutsfattande och organisationer.
 • Kommunen jobbar för att sänka röstningsåldern till 16 år i kommunalval. Kommunen ska också sträva efter att öka ungas deltagande i val.

Miljö, natur och klimat – en möjlighet för varje ung person att ha en relation med naturen

 • Kommunerna är viktiga aktörer i miljö- och klimatpolitiken. Kommunerna binder sig till att vara koldioxidneutrala år 2035.
 • God skogsförvaltning och skötsel av skogstillväxt skapar förutsättningar för att bibehålla koldioxidsänkor. Kommunerna utarbetar en skogsförvaltningsplan för de skogar de äger, som tar hänsyn till upprätthållandet av skogens biologiska mångfald, stöder tillväxten av kolsänkor och friluftslivet i skogarna. Kommunerna strävar också efter att bevara naturen i all sin verksamhet.
 • Kommunerna underhåller utflyktsmål på sitt område, så som rastplatser, vindskydd och spångar. Information om kommunens närliggande naturområden och utflyktsmål hittas lätt och kommunerna kommunicerar om dessa möjligheter i olika kanaler.
 • Kommunerna investerar i säkra och fungerande trafikvägar som gör det möjligt för ungdomar att resa säkert till både skolan och fritidsverksamhet.
 • Naturområden är tillgängliga för ungdomar. Städer investerar i planeringen av kollektivtrafiken. Ett väl underhållet vägnät säkrar en god och säker tillgång till naturen.
 • Utanför stadsområden uppmärksammas också naturområdens tillgänglighet. Vägnätet underhålls och tas väl hand om.

Fullmäktige påverkar scoutingens vardag

Det är viktigt att man i kåren funderar vilka fullmäktigebeslut som påverkar kåren och scouterna i en kommun. Så som ekonomiska bidrag, anläggningar och kårlokaler, rekreationsområden m.m. I framtiden kommer kommunen också antagligen ha en ännu större roll gällande unga och utbildningar, då social- och hälsovårdstjänsterna förnyas och ansvaret för de tjänsterna överförs från kommunerna till landskap.

Scouting påverkar samhället

Det är viktigt att scoutingen syns och att vår roll och vårt arbete bland unga uppmärksammas och inte glöms bort.

Scouting fostrar aktivt samhällsengagemang

Ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Vad är då bättre än att påverka direkt i kårens närmiljö? Det är viktigt att alla förstår sin egen möjlighet att påverka samhället både under och mellan val. Det lönar sig att komma ihåg att förutom att rösta finns det flera sätt att påverka samhället och beslutsfattandet, läs mer i boxen här under.

Ta modigt kontakt med beslutsfattarna i er kommun. Bjud in ledamöter till era veckomöten och ha en diskussion kring de frågor som är viktiga för er inom kåren, det funkar också bra att göra som en distansträff! Ta del av kommunfullmäktige möten och beslut och ta ställning till besluten. Exempelvis kan ni bekanta er med fullmäktigemötets protokoll eller mötesvideo under ett veckomöte med explorer- eller roverscouter. På fullmäktiges nätsidor finns det ofta även de dokument som har behandlats under möten.

Att behandla kommunalvalet med alla åldersgrupper är ett bra sätt att fostra scouterna till att bli samhälleligt aktiva. Scouterna får även bättre förståelse för hur beslutsfattande inom kommunen sker, och blir medvetna om vad de kan göra för att inverka på beslutsfattande. Finlands Scouters har tagit fram ett specialmärke inför kommunalvalet 2021 som innehåller aktiviteter och tips på vad kåren kan göra för att behandla val och samhällsfrågor. Märket heter Vaalipöllö-Valugglan (finns endast på finska) och innehåller aktiviteter för alla åldersgrupper. Många av aktiviteterna går också att genomföra på distans! Tygmärket finns att köpas på Scandinavian Outdoor. På den här sidan hittas tips på svenska hur kåren kan behandla val under era veckomöten för de olika åldersgrupperna.  

Kåren eller en enskild scout kan också bra ordna en egen valpanel, pannkaffe eller ett liknande jippo som väcker intresse för ungdomsverksamhet. På den här sidan hittas tips på hur kåren kan ordna ett valevenemang online. 

Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter är en partipolitiskt obunden organisation. Partipolitiskt obundet innebär att scouterna inte stöder ett enskilt parti eller tar ställning i partipolitiska frågor. Men det betyder ändå inte att scouterna inte kan ta ställning i större (obundna) samhälleliga frågor. Frågor t.ex. gällande ungas välmående, klimat, mångfald, allas lika rättigheter tar scoutingen aktivt ställning till! Därför får ni uppmuntra scouter att gå och använda sin rätt att rösta och att ställa upp som kandidat. I scouternas grundstadga står det: "En scout verkar utifrån sina egna förutsättningar som en aktiv medlem av samhället" & "Som individer uppmuntras scouter till samhällelig och politisk aktivitet."

Allt det ni gör som ger scoutingen synlighet i kommunbilden är bra! Målet är en bra kommun för scouting – vi påverkar den tillsammans!

 • Opartiskhet: Om valkandidater inbjuds till ett evenemang där politik diskuteras, bör en inbjudan skickas till alla aktiva partier i kommunen. 
 • Att samarbeta med andra kårer är viktigt: det ökar trovärdigheten och genomslagskraften.
 • Kårens stöd: Det är inte lämpligt att kåren använder sina sociala media-konton för att marknadsföra en kandidat, fast personen skulle vara kårmedlem. Men att hänvisa till den här sidan och uppmuntra era följare att bekanta sig med kommunalpolitik överlag är ok!
 • Det är heller inte lämpligt att kåren ställer sig bakom ett parti.

Scouternas kommunalvalsmål 2021

Scouter som påverkar kommunalt

Vaalipöllö-Valugglan specialmärke

BILDER SOM KAN ANVÄNDAS FÖR MARKNaDSFÖRING