Riksdagen

Riksdagsvalet i Finland hölls den 14.04.2019. Inför valet lade Finlands Scouter upp riksdagsvalsmål, se nedan. Bekanta dig med scouter i riksdagen här.

Scouternas mål för riksdagsvalet

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n styrelse godkände 24.5.2018 sina mål inför riksdagsvalet 2019 och den kommande riksdagsvalsperioden. Finlands Svenska Scouter styrelse har även godkännt och ställer sig bakom målen.  Målen på svenska:

Hobbyer skapar välmående – Varje barn och ungdom ska ha möjlighet att utöva en hobby som de tycker om

 • Alla kommuner uppmanas erbjuda varje barn och ungdom möjligheten att utöva minst en hobby som de gillar och erbjuda barn och ungdomar stöd till att utöva sin hobby också utanför skolan. Genom regelbundna gruppövningar betonas för de unga det positiva med att ha en hobby och att arbeta i grupp.
 • Alla ska ha möjligheten att utöva en hobby på sitt modersmål.
 • Det finns ett behov av att ta itu med den ökande ojämlikheten mellan unga. I förberedandet av barnstrategin måste barn och ungdomar involveras och höras.
 • Det borde garanteras en långsiktig och bestående finansiering av ideella organisationer som drivs på frivillig basis. Detta säkerställer mångsidiga möjligheter att utöva och kunna erbjuda verksamhet för ungdomar på ungdomarnas egna villkor.
 • De färdigheter och kunskaper som inlärts från hobbyer och frivilligarbete bör identifieras bättre och godkännas i utbildningsinrättningar och i arbetslivet. Alla unga ska ha möjlighet att hitta sin egen väg för att nå kunskap och kunna använda och synliggöra den.
 • Tredje sektorns verksamhet ska säkras. Frivilligarbete är ett sätt att vara en aktiv medborgare.

Skog och klimat – För varje barn och ungas möjlighet till naturupplevelser, nu och i framtiden

 • Öka resurserna för hobbyer där man kommer i kontakt med naturen, för varje barn och ungdom ska det finnas möjlighet till naturupplevelser.
 • Nationalparkernas, lägerområdens och vandringsledens infrastruktur och skyltning bör sättas i ordning. Mera tjänster som är riktade till barn och unga.
 • Allemansrätten bör säkras i allt beslutsfattande.
  • Utvärdering av förverkligandet av allemansrätten när ny lagstiftning förbereds.
  • Utveckla naturturism inom ramen för allemansrätten.
 • Klimatförändringen och miljön måste beaktas vid allt beslutsfattande.
  • Världens länder har lovat att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Finland bör vara en föregångare i detta arbete.
  • Finland måste sträva efter att uppnå målen för hållbar utveckling inom alla områden inom politiken.
  • Även försämringen av den biologiska mångfalden måste uppmärksammas och åtgärder vidtas för att stoppa den.

En aktiv ung medborgare – verktyg åt unga för att kunna påverka

 • Åldersgränsen för rösträtt, och inlämning samt undertecknandet av medborgarinitiativ skall sänkas till 16 års ålder.
 • Ungdomar ska inte bara höras i ärenden som berör unga. Olika sätt att delta i samhällsdiskussionen bör beaktas. Deltagandet i samhällsutvecklingen ska utvecklas så att det är lämpliga och lockande även för unga.
 • Bedöm generationspåverkan i lagstiftningsförfarandet – dagens politik bör vara rättvis med hänsyn till kommande generationer.
 • Vi vill att FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, används som utgångspunkt till regeringsprogrammet.
 • Finland har förbundit sig till att höja sina utvecklingsanslag till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (läs mer om det här), detta måste nu bli verklighet. Finansiering för icke-statliga organisationer måste säkerställas så att deras arbete för utvecklingsarbete och global fostran kan fortsätta.

 

Läs Finlands Scouters riksdagsvalmål i sin helhet här. 

För mera information:

Daniela Karlsson

Styrelsemedlem i Finlands Svenska Scouter med ansvar för samhälle

daniela.karlsson@scout.fi

 

Emilia Blomqvist

Koordinator på Finlands Svenska Scouter med ansvar för samhällsområdet

050 540 5067

emilia.blomqvist@scout.fi

Bild: Eveliina Saari