Riksdagen

Senaste riksdagsvalet i Finland hölls den 2 april 2023. Som den största ungdomsorganisationen i Finland hade Finlands Scouter satt upp mål för valen, som vi också påverkade för under valet och kommer att påverka för under den pågående mandatperioden 2023-2027.

I samband med valet samlade vi kandidater med scoutbakgrund till denna sajt. De valda kandidaterna som anmält sig som scoutkandidater hittar du i länken nedan. Dessutom har riksdagen en egen scoutklubb, Scoutparlamentariker, vars medlemmar är representanter från nästan alla riksdagspartier och riksdagens personal.

Världen förändras och vi är en del av den – Scouternas mål för riksdagsvalet 2023″

Scouternas mål för riksdagsvalet

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry är den största ungdomsorganisationen i Finland. Finlands Scouters styrelse godkände på sitt möte 20-21.8 2022 målsättningar inför riksdagsvalet 2023 och den kommande riksdagsvalsperioden. Målen är grupperade kring fyra huvudteman: hobbyer för var och en, skog och klimat, aktiva unga medborgare, samt ungas välmående.

Här har vi gjort en sammanfattning på svenska av scouternas mål för riksdagsvalet.

Hobbyer för var och en

 • Långsiktig och bestående finansiering för ungdomsorganisationer tryggas.
 • Varje barn och unga ska ha möjlighet att utöva en hobby de tycker om och de ungas tillgång till mångsidig hobbyverksamhet utvecklas. Stöd ges för att göra hobbyverksamhet mer tillgänglig, så att det finns hobbymöjligheter i närmiljön och  hobbyer är öppna för barn och unga med olika bakgrund.  
 • De färdigheter och kunskaper som barn och unga lär sig inom hobbyer och frivilligarbete identifieras bättre och kan erkännas i utbildningar och i arbetslivet.
 • Försök med hobbysedel för unga lanseras.

Skog och klimat

 • Klimatförändringen och miljön beaktas vid allt beslutsfattande. Finland är en föregångare i arbetet för att begränsa jordens uppvärming till 1,5 grader och Finland strävar efter att uppnå målen för hållbar utveckling på alla politiska nivåer (nationellt, inom EU och globalt). 
 • Resurser för forskning som motarbetar klimatförändringen och förlust av biologisk mångfald ökar. Mer resurser ges för för natur och miljöfostran. 
 • Nationalparkernas, lägerområdens och vandringsledens infrastruktur och skyltning bör sättas i ordning och mera tjänster riktas till barn och unga. Forststyrelsens budget för naturservice ska vara på en tillräcklig nivå.
 • Allemansrätten bör säkras i allt beslutsfattande och det görs en utvärdering av hur allemansrätten förverkligas när ny lagstiftning förbereds.

Aktiva unga medborgare

 • Åldersgränsen sänks till 16 år för rösträtt i val, för rätt att lämna in eller underteckna ett medborgarinitiativ och för rösträtt i rådgivande folkomröstning
 • Myndigheterna beaktar i sin kommunikation att de ungas använding av media  förändras och anpassar kommunikationen till de teknologiska förändringar som sker.
 • I beslut som fattas på ministerienivå bör även organisationer som representerar unga höras och unga engageras direkt i beslutsfattandet t.ex. via råd och arbetsgrupper. Olika sätt att delta i samhällsdiskussionen bör beaktas och deltagandet i samhällsutvecklingen utvecklas.

Välmående unga

 • Större resurser för skol och studenthälsovård. Satsningar på att stöda de ungas psykiska hölsa. Exempel på åtgärder är mentalvårdstjänster med låg tröskel som förebyggande vård och snabb vårdåtgärd. I skolorna kunde utvecklas granskningar av psykisk hälsa som komplement till övriga hälsogranskningar.  
 • Utveckla och bredda sexualundervisningen i skolan.
 • Betydelsen av hobbyer och naturen lyfts fram i arbetet för att främja de ungas välmående.

Läs om Finlands Scouters riksdagsvalsmål i sin helhet här. 

För mera information:

Laura Oksanen, styrelsemedlem i Finlands Svenska Scouter med ansvar för samhälle 2023

laura.oksanen@scout.fi

Andrea Hynynen, frivilligkoordinator på Finlands Svenska Scouter

050 540 5083 / andrea.hynynen@scout.fi

Bild: Eveliina Saari