Aktivitetstips

 

Förutom att rösta finns flera sätt att påverka i val och beslutsfattande. Val och påverkan tillhör inte endast röstberättigade. Deltagande och demokrati tillhör oss alla och redan vargungar kan behandla aktivt medborgarskap på flera sätt. Nedan följer några tips på aktiviteter som kan genomföras med olika åldersgrupper för att behandla ett val.

Tipsen är indelade i sådana aktiviteter som är riktade till vargungar, äventyrs- och spejarscouter och i aktiviteter som är riktade till spejar-, explorer- och roverscouter. Vissa av aktiviteterna som är riktade för de yngre kan ocksså användas för de äldre och vice versa.

Spejar-, explorer- och roverscouter

Från scoutprogrammet kan man använda sig av t.ex. kreativitetsetappen för spejarscouterna. Till exempel finns det under etappen ’Diskussion’ aktiviteten ’Många åsikter’ som är användbar.  För roverscouter innehåller kontrollen Påverkan många aktiviteter som där roverscouten måste fundera på frågor som också rör val och samhällspåverkan.  Aktiviteten ’Påverkan på kommunal nivå’ är t.ex. en passande aktivitet att genomföra under kommunalvalen.

Valreklam (vargungar (media-spåret), äventyrsscouter, spejarscouter)

Bekanta er med valreklam. Ledaren kan hämta till mötet flygblad delade på gatan eller en tidning, var det finns valreklamer. Ifall ni har tillgång till internet och en dator, kan ni bekanta er med kandidater på deras kandidatsidor.

Yngre scouter. Välj t.ex. sex valreklamer som ni går igenom tillsammans. Sätt reklamerna i ordning enligt t.ex. följande kriterier: Vilken reklam är finast? Vilken av kandidaterna verkar trevligast? Vilken kandidat verkar som den skulle få mest till stånd i fullmäktigen? Ifall ni skulle få rösta vem skulle ni helst välja? (här kan man även fundera på vilka kriterier ni baserar ert beslut på) Till sist kan ni fundera på vilka kriterier de vuxna ni känner eventuellt använder då de ska bestämma vem de röstar på. Här kan det vara bra att berätta att det inte är god sed att tjata på en person om vem denne har röstat på, även om det går bra att snällt fråga efter det.

Äldre scouter. Ni kan bekanta er med reklamerna t.ex. genom att deltagarna får låtsas vara kandidaternas färska kampanjchef. Som kampanjchef får deltagarna fundera på basis av kandidatens valreklam, hurudan kandidatens målgrupp ser ut. I vilka medier skulle det löna sig att göra reklam för att nå denna målgrupp? Vilka teman skulle målgruppen antagligen vara intresserad av? Ni kan sedan planera kandidatens nästa reklam. Reklamens format kan vara vad som helst: ett häfte, ett flygblad, Snapchat eller varför inte en meme.

Valprogram (spejar-, explorer- och roverscouter)

Ledaren berättar hur beslut fattas i riksdagen eller i europaparlamentet. Efter det planerar flocken, laget eller patrullen ett eget valprogram. I valprogrammet ska det framgå hur Finland eller Europa borde utvecklas. Gruppen kan tillverka egna valaffischer som kan pryda kårlokalens vägg. Eller så kan gruppen göra en valreklamvideo till kårens sociala media kanaler (kom ihåg att det är bäst om videor och affischer inte hänvisar till något visst parti).

Flocken eller laget kan även göra valprogram inför kårens egna val. Passande valteman kunde då vara t.ex. att kårens utfärder ska vara längre, flockens verksamhet borde få mera pengar eller att kåren ska införskaffa sovsäckar till varje patrull.

Valrollspel (spejar-, explorer- och roverscouter)

I valrollspelet väljs det ut bland deltagarna några som kandidater, som de andra sedan får fråga ut och tenta på vallöften. Kandidaterna får först göra kampanj en stund genom att berätta för väljarna vilka teman de står för och varför de står för just det. Kampanjen kan ordnas t.ex. i form av en panel var väljarna får i tur och ordning ställa frågor till kandidaterna som sitter vid ett skilt bord.

Ett alternativt sätt att ordna kampanj är att kandidaterna ordnar ett valjippo, dvs. att kandidaterna får på olika ställen berätta om sina åsikter och linjer. Väljarna får sedan fritt välja vilken kandidats jippo de vill följa med.

Efter kampanjerna ordnas en röstning och efter valen utses en vinnare. Till sist diskuterar man tillsammans varför någon ställer upp, vad det krävs för att kandidera och vilka saker som påverkar väljarnas val.

Saker att notera med rollspel

Före man påbörjar rollspelen lönar det sig att påminna scouterna om att de endast är frågan om en lek. Det finns ingen orsak att vara elak. Man bör gemensamt komma överens om rollspelets regler och det kan vara bra att bestämma ett säkerhetsord med vilket man kan avsluta spelet direkt.

Efter själva rollspelet är det viktigt att man även diskuterar igenom det man gjort. Som diskussionsöppningar kan man använda sig av följande:

Hur kändes övningen?

Var det lätt/svårt?

Vad var överraskande?

Har ni tidigare stött på liknande situationer?

Vilka tankar väckte övningen?

Fick ni nya insikter till påverkande, beslutsfattande och val?

Påverkar detta dina handlingar i framtiden?

Varför/varför inte?

Skulle du kunna tänka dig att i framtiden ställa upp som riksdagsvalskandidat?

När man diskuterar är det viktigt att låta alla få berätta sin åsikt. Därför kan det även löna sig att vänta så att alla vågar tala ut. Det är viktigast att lyssna utan att dra slutsatser om deltagarna eller deras bakgrunder. Den som leder diskussionen bör helst vara möjligast neutral. Det kan löna sig att tona ner eller gömma sina egna inriktningar även om det ibland kan uppmuntra andra att dela med sig ifall man först själv presenterar sin egna åsikt.

Ifall det finns starka åsikter kan man utmana deltagarna att se saker från ett annat perspektiv. Ifall deltagarna finner det svårt att motivera sina åsikter kan det löna sig att hjälpa dem hitta på traven. Det är även viktigt att deltagarnas åsikter inte skjuts ner. Ifall en deltagare beter sig oschysst mot en annan deltagare, t.ex. genom att nervärdera dennes åsikter, bör diskussionsledaren ingripa direkt. Man får vara av en annan åsikt men i en diskussion bör man sträva efter att behandla saker och försöka väga dem från olika synvinklar.

Kommunfullmäktiges möte (spejar-, explorer- och roverscouter)

Delta i ett ungdoms- eller kommunfullmäktiges möte. Fullmäktigen tenderar att mötas kvällstid och deras möten är offentliga. Tröskeln att delta i ett ungdomsfullmäktigemöte kan vara mindre och ärenden som behandlas kan vara mer intressanta.

Bekanta er i förväg med mötets föredragningslista ifall den finns tillgänglig. Diskutera tillsammans efter mötet: Vilka ärenden väckte diskussion under mötet? Var ledamöternas talturer förståeliga? På vilka sätt försökte ledamöterna påverka de andra med sina talturer? Använde någon av ledamöterna en fjantig taltur? Skulle ni själv vara intresserade av att vara en ledamot?

Mötesbesöket kan piffas upp med ett mötesbingo som kan innehålla t.ex. rutor för när en ledamot gäspar, när en taltur räcker över 2 minuter, när någon nämner det dåliga ekonomiska situationen, när en ledamot blir applåderad efter sin taltur. Ett annat bra sätt för att göra mötet mer spännande är att föra statistik över t.ex. hur talturerna fördelar sig mellan partierna eller mellan män och kvinnor, vilka ämnen som sporrar flest talturer, vilka partier har flest ledamöter på plats. Man kan även tippa på resultaten före själva mötet.

Man kan visualisera möte genom att ta ett papper som har lika många vita cirklar som det finns ledamöter i fullmäktigen. Deltagarna kan sedan färga t.ex. så många cirklar som det finns under 50 åriga ledamöter. Cirklarna kan även färgläggas enligt partiernas mandat.

Lättare version. Patrullen kan även bekanta sig med fullmäktigemötets protokoll eller mötesvideo under sitt möte. På fullmäktiges nätsidor finns det ofta även de dokument som har behandlats under möten.

Deltagande i en valtillställning (explorer- och roverscouter)

Fundera på förhand hurudana frågor som kunde ställas under själva tillställningen. Man kan även diskutera med kandidaterna efter det officiella programmet. På följande möte kan man sedan ordna ett val mellan de kandidater som deltagit i tillställningen – Vilken kandidat vann era hjärtan? Diskutera till sedan era observationer: Hurudan var valtillställningen? Vad irriterade och vad var bra? Klarade kandidaterna av att besvara frågorna? Vilka saker påverkar på ert röstningsbeslut? Var röstningens resultat överraskande?

2. Uppmuntra kårmedlemmarna att gå tillsammans och rösta.

  • Ni kan t.ex. visa i era sociala media kanaler att ni har röstat för att även uppmuntra andra göra samma sak. Använd #scouterpåverkar

2. Använd mötestid till att berätta om hur beslutsfattande går till.

  • Ni kan t.ex. ta reda på ifall någon med scoutbakgrund kan komma och berätta om sin erfarenhet.

3. Gör er synliga bland beslutsfattande: Ordna jippon i er stad som väcker intresse för ungdomsverksamhet t.ex. pannkaffe.

4. Delta i ett ungdoms- eller kommunfullmäktiges möte som alternativ till vanligt möte med era spejar-, explorer- eller roverscouter.