Scoutingens koldioxidavtryck  

Koldioxidavtryck betyder en effekt som uppstår ur verksamheten och som försnabbar klimatförändringen. Också scoutverksamheten försnabbar klimatförändringen. Vi har inte ännu kunnat göra en heltäckande beräkning på hela scoutverksamheten i Finland. Nedan finns ändå listat all scoutverksamhet som vi har beräknat ett koldioxidavtryck för.  

Det är frivilliga scouter som gör beräkningar för scouterna. Beräkningarna är alltid uppskattningar, där osäkerhet ingår. Beräkningarna beror på hur beräkningarna görs, vilka antaganden som görs och av vem som beräknar. Storleksklassen på beräkningarna ger ändå mycket konkret information om källor för utsläpp och hjälper till att ställa mål för att minska utsläppen.  

Storleken på koldioxidavtrycket meddelas som koldioxidekvivalenter eller som kolidoxidton (kgCO2E eller tCO2E). En koldioxidekvivalent betyder växthusgaser som uppstår från verksamheten. Trots sitt namn innehåller också koldioxidekvivalenterna andra växthusgaser. De olika växthusgaserna påverkar klimatuppvärmningen på olika sätt så de har omvandlats till koldioxidekvivalenter. Till exempel metan är en betydligt starkare växthusgas än koldioxid. Därför motsvarar 1 kg metan i atmosfären 28 kg koldioxid, alltså markeras det som koldioxidekvivalent 28 kgCO2E.  

Då du tolkar resultaten kan du jämföra storleken på fotavtrycket med en annan jämförbar verksamhet. Är koldioxidavtrycket större eller mindre än i den övriga scoutverksamheten och vad orsakar det avvikande fotavtrycket?  

Du kan jämföra fotavtrycket med det uppskattade fotavtryck för en finländare i medeltal som Sitra har beräknat. En finländare har i medeltal ett årligt koldioxidavtryck på ungefär 10 tCO2E. I jämförelse med det här motsvarar till exempel Finlands Scouters centralorganisations årliga koldioxidavtryck motsvarar ungefär 390 finländarens årliga fotavtryck.  

Läs mer om medelmåttiga koldioxidavtryck på Sitras sida (länk till Sitras webbplats) 

Koldioxidavtryck för scoutevenemang kan jämföras med medeltalet för en finländares dagsutsläpp, som är 22 kg per dag (utan utsläpp för boende). Utsläpp för boende har lämnats bort, eftersom de utsläppen uppstår oberoende om scouten deltar i ett scoutevenemang eller inte. Till exempel dagsutsläppen på KAJO år 2022 per deltagare var 24 kg CO2E. Kajos dagsuppsläpp var alltså nära medeltalet för dagsutsläpp.  

Scoutevenemang uppmuntras att sträva till att följa utsläppen för 1,5 graders livsstil, alltså 7 kg utsläpp per deltagare per dag fram till år 2030. Målsättningen baserar sig på Sitras utredning om 1,5 graders livsstil.  

Läs mer om Sitras utredning (på finska) 

Finlands Scouter koldioxidavtryck 2023 (för centralorganisationen) 

Finlands Svenska Scouters koldioxidavtryck 2023 (hela verksamheten)

Finlands Svenska Scouters koldioxidavtryck var år 2023 106 tCO2E. Utsläppen uppstod från köpta tjänster (31%), anskaffningar (29%), ordna evenemang och utbildningar (34%), resor (12%), energianvändning (1%) och avfallshantering (<1% av årets totala utsläpp).  

Läs mera om Finlands svenska Scouters klimatutsläpp

Här kan du läsa hela klimatrapporten för Finlands Svenska Scouters klimatutsläpp 2023: