Du är här

Scouting lär

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.   

Validerade kurser och Open Badge

Med hjälp av scouternas både informella och formella lärande kan unga erbjudas ett annat forum än skolan för att utveckla sig själva och lära sig nytt. Förtom föreningskunskap och frivilligverksamhet lär sig unga många färdigheter i scouterna som läroinrättningar och andra aktörer kan räkna till godo. Validerade kurser tillsammans med SFV och Open Badge är en del av de många sätt att synliggöra den kompetens och de färdigheter som scouterna får i verksamheten. Närmare information om de validerade utbildningarna hittar man här.

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats.  

Open Badge är ett digitalt märke som kan beviljas efter utförda studier, frivilligarbete eller förtroendeuppdrag. Open Badge är ett öppet koncept som inte är bundet till en specifik organisation, läroinrättning, IT-lösning eller verktyg. 

Europeiska rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande från 2012 ligger till grund för scouternas arbete med kompetens. Enligt rekommendationen ska medlemsländerna baserat på egna nationella särdrag säkerställa ett system av validering av färdigheter, kunnande och kompetenser som uppnåtts utanför de formella läroinrättningarna innan 2018.