Styrelsen träffades online för sitt näst sista styrelsemöte onsdagen den 16e november. Vi inledde mötet som vanligt med en genomgång av vad alla har på gång i sina respektive verksamhetsområden och övriga projekt.

Vi gick igenom höstmötet, till det hörde att diskutera den inlämnade motionen om att alltid ordna höstmöte i Tammerforsregionen och att gå igenom utlåtandet som höstmötet godkände och hur det ska publiceras. Vi beslutade även att kalla till extra medlemsmöte i december för att tillsätta de styrelseposter som ännu inte var tillsatta efter höstmötet. Petra presenterade intresseanmälan för områdesläger som kommit in, och gav en översikt över vilka kårer som anmält intresse. Styrelsen kunde konstatera att kriterierna för att ordna områdesläger uppfyllts.

Till näst på listan stod Finlands Scouters ärenden. Vi fick en rapport av Pauli Engblom från hur samarbetsgruppens arbete framskrider. Pauli sitter med i gruppen, som håller på och kartlägger samarbetet mellan FiSSc och Finlands Scouter. Arbetet fortsätter, och nya styrelsen får en uppdatering efter årsskiftet. Vi kunde även gratulera Jens till sitt nya uppdrag i som vice scoutchef för Finlands Scouter!

Vi tillsatte förtroendevalda till sina uppdrag för nästa år och totalt 51 uppdrag med sökanden noterades, glädjande! Det fanns ännu en del grupper som saknade ordförande och som var fåtaliga, så vi beslöt förlänga ansökningstiden för vissa uppdrag till december.

Under ekonomiärenden noterade vi införskaffandet av streamingutrustning för förbundet. Vi fastställde stipendieutdelning för hösten och tog del av ekonomirapport. Slutligen gick vi igenom läget med kårernas medlemsavgiftsindrivning och fastställde kriterier för utdelning av det så kallade förbundspaketet, alltså det bidrag vi får av Svenska kulturfonden som kårerna kan ansöka om att få.

Till sist gick vi igenom rekryteringsläget för nyanställningen på kansliet, och en del övriga ärenden så som testamenten för nya styrelsen och vi fick en möjlighet att kommentera på utkastet av Tryggare Rum-deklarationen.

Styrelsen genom Alma