Du är här

Världsförbunden

Vi är en del av en internationell scoutrörelse

Scouting har från första början varit en internationell rörelse. Från lägret på Brownsea till idag har det sammanlagt funnits ungefär 1000 miljoner scouter. Något som också berättar om scoutingens globala utbredning är det att det just nu finns ca 38 miljoner scouter i 155 länder, där scouterna förenar sig oberoende av olika politiska åsikter och religioner. Den globala scoutrörelsen har organiserat sig till scoutorganisationer, både på nationell och internationell nivå.

Det finns två världsorganisationer inom scouting, WOSM och WAGGGS. Alla medlemmar i Finlands Scouter har medlemskap i både WOSM och WAGGGS.

I WOSM (World Organisation of Scout Movement) alltså Scoutrörelsens Världsorganisation deltar nationella scoutorganisationer från 155 länder. Medlemskap i WOSM är öppet för både flickor och pojkar och medlemsantalet är ca 28 miljoner scouter, varav ungefär en tredjedel är flickor. WOSMs logo är en vit scoutlilja på en lila botten.

Flickscouternas världsförbund WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) grundades år 1928. WAGGGS:s medlemmar är till största del flickor och WAGGGS fokuserar till stor del på att förbättra flickors och unga kvinnors ställning, speciellt i utvecklingsländer. WAGGGS har 144 medlemsländer med ca 10 miljoner medlemmar. WAGGGS logo är en gyllene treklöver på en blå botten.

Till världsorganisationernas uppgift hör att utveckla scoutverksamheten och att stöda de nationella scoutorganisationerna. Som världens största ungdomsrörelse fungerar scoutingen också som en aktiv påverkare i frågor om rör ungas ställning i samhället, levnadsvillkår och rättigheter. Scouterna fungerar som en aktiv påverkare i internationella organisationer, som FN och EU. Scouterna (WOSM och WAGGGS) samarbetar också med andra NGOs för att få fram ungas synpunkter på bland annat utvecklingspolitik och utbildning.

Både världsorganisationerna har egna internationella fonder, vilka finns till för att stöda och främja scoutverksamheten i utvecklingsländer. WOSM:s Internationella Scoutfond heter Universal Scout Fund alltså Scout U Fund och WAGGGS:s fond heter Thinking Day Fund.

Story of a scout

WOSMs finländska förstärkning

Karin Ahlbäck valdes till medlem av World Organization of the Scout Movements (WOSM) världskommitté i januari 2011. WOSMs väldskommitté är scoutrörelsens ledande organ med 21 medlemmar från olika delar av världen. Innan valet 2011 hade Karin under tre års tid varit världskommitténs ungdomsrepresentant.

Karins huvudområde inom kommittén har varit speciellt scoutprogrammet. Hon leder även ett av världskommitténs fyra viktigaste huvudmål ledarskapsinitiativet, 21st Century Leadership. Målsättningen är att föra vidare scoutingens syn på ledarskap och ge verktyg till ungdomsprogrammet och ledarnas utbildning.

Unga ledare kommer vidare med samma konster som Karin - med självförtroende och rätt attityd.

“Även i Finland vågar inte unga ta en så stor roll som de skulle kunna. På andra ställen är det ännu sämre. Fast jag är en ung kvinna, har jag rätt att bli hörd. Man måste bara våga bestämma sig för att man hör hemma här och att jag har något värdefullt att ge. Vem som helst fixar det! Utrymme ges, när man tar det”, påminner Karin.

Karin är WOSMs världskommittés första finländska medlem. Hon är också den yngsta medlem som någonsin valts in i världskommittén.

“Scouting är en rörelse där unga gör aktiviteter för unga med stöd av vuxna. Det har glömts bort i flera länder och även i världskommittén. Finlands Scouter har varit i spetsen i att föra fram, att unga också skall vara med och leda”, konstaterar Karin, som valdes som 23-åring till kommittén.

Karin ser sig inte som någon kvotungdom. Hon är en fullvärdig medlem precis som de andra. Hon har i alla fall fört in nya synvinklar och ung entusiasm i kommittén.

“Jag passar inte in i “bästebrodergruppen”, vilket underlättar förnyelsen av synvinklarna”, konstaterar kommitténs andra kvinnliga medlem.

 

Gemensamma noter med att lyssna

Karins höjdpunkt inom WOSMs världskommitté har bland annat varit att lära sig lyssna.

“WOSM är en otroligt stor organisation med scouter från alla möjliga ställen. Alla har olika kulturer och synvinklar. I en demokratisk organisation kommer man framåt genom att lyssna, och därför är det nödvändigt att hitta den gemensamma tongången. Man måste ändå först lära sig att lyssna på andra, för att man ska kunna skapa den gemensamma synvinkeln.”

Inom WOSM tar man förtillfället stora beslut om scoutrörelsens riktning. Tack vare Karin har Finland full koll på läget. Det att världskommittén har en finländsk medlem, har även ökat den världsomfattande kunskapen om Finlands Scouter. Det har bland annat varit till hjälp vid förverkligandet av utvecklingsprojekt.