Finlands Scouter fick ny grundstadga och nytt scoutlöfte

Finlands Scouters medlemsmöte godkände vid sitt möte 14.11.2020 en ny grundstadga för scoutingen i Finland.  

Grundstadgan beskriver fundamenten för hur vi scoutar i Finland. Grundstadgan beskriver scoutingens värderingar och vägleder hur vi fungerar i verksamheten.  Den godkända nya grundstadgan trädde i kraft omedelbart efter mötet, den hade redan tidigare fått grönt ljus från världsförbunden WOSM och WAGGGS vars godkännande behövs för grundstadgedokumentet.   

Uppdaterat scoutlöfte 

Scoutlöftet uppdaterades i och med den nya grundstadgan. Det uppdaterade löftet ska svara på dagens värderingar och fungera än mer inkluderande med tanke på alla som rörelsen vill erbjuda en plats i scouterna. Det nya löftet lyder:  

Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.

Idealen enligt den nya grundstadgan, med nya förklarande beskrivningar

Att respektera andra
En scout förstår att människor är olika och främjar jämlikhet. En scout känner igen sina egna fördomar och är beredd att förändra dem. En scout står upp för jämlikhet även då det känns svårt. En scout respekterar det som är heligt för andra och andras frihet att tro eller inte tro. En scout erkänner att varje människa har ett okränkbart människovärde.

Att älska naturen och skydda miljön 

En scout utvecklar ett personligt förhållande till naturen och värnar om det. Hen upplever att naturen är viktig och förstår naturens egenvärde. En scout förstår hur hens handlingar påverkar naturen. Hen verkar i enlighet med principerna för en hållbar utveckling med syftet att bibehålla en livskraftig och god livsmiljö även för kommande generationer.

Att vara pålitlig 
En scout är en pålitlig vän som håller sitt ord och handlar ansvarsfullt. En scout skapar en atmosfär av tillit runt sig och litar på andra. En scout är alltid redo att hjälpa andra.

Att främja vänskap över gränser 
 
Scouten förhåller sig positiv till mångfald och vill bekanta sig med och bli vän även med människor som kommer från andra kretsar än hens egna. Scouten försöker skapa konstruktiv dialog och samarbete och arbetar överallt för fred. Scouten är en del av den världsomfattande rörelsen och ser möjligheter att via den förändra världen.

Att känna sitt ansvar och vara aktiv  
En scout känner ansvar för sina gemenskaper och för samhället och tvekar inte att jobba för det gemensamma bästa. En scout kan vara medlem i olika grupper och leda dem. En scout verkar utifrån sina egna förutsättningar som en aktiv medlem av samhället.

Att utveckla sig själv som människa 
 
En scout stärker sin självkännedom genom att lära känna och utveckla sina styrkor och svagheter. En scout utvecklar ständigt sina kunskaper och färdigheter. En scout lär sig att identifiera sina värderingar och förstå deras betydelse för och inverkan på hens handlingar.

Att söka sanningen i tillvaron 
 
En scout utvecklar sin egen tro eller annan åskådning. En scout förhåller sig positiv till olika åskådningar och till andlighet och är hoppfull inför framtiden. En scout accepterar att det finns något som är större än människan. En scout bildar sig en egen uppfattning om rätt och fel och handlar rättvist. 

Förnyelsen av grundstadgan föregicks av en grundlig och inkluderande beredning där medlemmarna bland annat fick delge sina åsikter i en enkät. Fyra teman framhölls framom annat som sådana som man vill att syns i löftet: samhälle, natur, åskådning och scoutidealen.    

Den nya grundstadgan har också uppdaterat målen för fostran som vägleder hur scoutprogrammet förverkligas. Nu framhävs förmågan att identifiera det egna kunnandet och förebyggande av mobbningFörhållandet till den egna åskådningen och till religion har nyanserats så att det speglar dagens värderingar. Att verka för fred och en hållbar utveckling är element som lyfts upp. 

Den nya grundstadgan i korthet: 

  • Scoutingens värdegrund har förtydligats 
  • Scouting är för all i och med uppdaterat löfte kan alla oberoende av åskådning vara med 
  • Varje scout avger samma löfte och löftet är gemensamt för alla scouter 
  • Scouternas samarbete med församlingarna fortsätter som tidigare i gott samförstånd 

 

 Bild: Eeva Helle