Kårpost 6/2020

Kårposten skickas per e-post till postmottagarens e-postadress, om inte kåren fyllt i en gemensam e-postadress i kårens Kuksa-profil! Utöver kårernas postmottagare får förbundets förtroendevalda den elektroniska kårposten.

Pärmbladet finns att läsa här!

Beslut tagna på höstmöten 25.10.2020

Höstmötet är det viktigaste tillfället för gemensamma beslut i förbundet. I år samlades ett stort antal kårledare online för att besluta om verksamheten år 2021 och för att välja en förbundsstyrelse enligt ny modell.

Läs sammandraget över besluten på scout.fi/scoutmedier

ÅRSRAPPORTEN 2020

Kårchefen, programchefen, uppdragschefen, kårsekreteraren och medlemsregisteransvarig får i början av januari per e-post en länk till kårens förhandsifyllda årsrapport. Uppgifterna i den förhandsifyllda rapporten baserar sig på kårens uppgifter i medlemsregistret Kuksa 31.12.2020.

Årsrapporten är indelad i fyra delrapporter:

  • Kårchefens rapport, med frågor gällande ledarskap i kåren och dess verksamhetsomgivning
  • Programchefens rapport, med frågor om scoutprogrammet och hur det i praktiken förverkligas i kåren
  • Uppdragschefens rapport, med frågor gällande ledarresurser och ledarskapet i kåren, t.ex. utbildning och handslag för kårens ledare
  • Verksamhetsrapportering, med statistik gällande kårens utförda spår, aktiviteter, medlemsantal, utbildningar etc. Denna rapport innehåller förhandsifyllda uppgifter från Kuksa, som kåren korrigerar och kompletterar.

Deadline för årsrapporten är 31.1.2021!

Evenemangskatalogen för 2021 är här!

I katalogen nämns kurser och evenemang som FiSSc ordnar under år 2021; titta igenom den på ett ledarmöte med pennan i högsta hugg och gör anteckningar eller rita hjärtan och fundera på vilka av kårens medlemmar ni ska uppmuntra att delta i vad; eller bläddra igenom den på egen hand och pricka in i din kalender de kurser och evenemang som gör dig lite extra glad.

Med denna kårpost följer två exemplar av evenemangskatalogen; ni kan till exempel hänga upp den ena i kårlokalen, medan den andra kan vara uppdragschefens personliga arbetsredskap. Ifall ni behöver fler evenemangskataloger så år det bara att mejla kansliet@scout.fi så får ni såna.

Evenemangskatalogen finns också elektroniskt på www.scout.fi (För kårer – Evenemangsinfo)

Tre viktiga grejer att notera:

  1. I katalogen nämns explorer och roverscoutlägret, som tyvärr inhiberats p.g.a. brist på folk för stabschefsuppdragen
  2. På sid 46 kan man läsa om FiSScFjäll och att deltagaravgfiten är 120€. Denna info är riktgivande, den slutliga avgiften fastslås och informeras om i ett senare skede!
  3. Covid-19 kan såklart ställa till med trubbel också 2021, men vi hoppas på att inte behöva inhibera kurser och evenemang. Följ med händelsekalendern på scout.fi gällande förändringar som sker p.g.a. vorona.

Ny grundstadga och nytt löfte

Finlands Scouters medlemsmöte godkände vid sitt möte 14.11.2020 en ny grundstadga för scoutingen i Finland. Grundstadgan beskriver scoutingens värdering-

ar och vägleder hur vi fungerar i verksamheten. Den godkända nya grundstadgan trädde i kraft omedelbart efter mötet då den redan tidigare hade fått grönt ljus från världsförbunden WOSM och WAGGGS, vars godkännande behövs för grundstadgedokumentet.

Scoutlöftet uppdaterades i och med den nya grundstadgan. Det uppdaterade löftet ska svara på dagens värderingar och fungera än mer inkluderande med tanke på alla som rörelsen vill erbjuda en plats i scouterna. Det nya löftet lyder:

”Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga [åldersgruppens] ideal.”

Läs mer om grundstadgan på scout.fi.

Finlands Scouter har producerat några stödvideon för kårerna. Dessa två finns textade till svenska:

I uppdragsbörsen hittar du alla lediga uppdrag

Finlands Svenska Scouter söker just nu efter förtroendevalda för det kommande året. Är du intresserad av att utveckla och förbättra scoutingen i Svenskfinland? Sök som förtroendevald till FiSSc! Som förtroendevald får du en insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar och du får vara med och påverka vad vi gör.
I uppdragsbörsen hittar du alla lediga uppdrag i förbundet: www.scout.fi/ledigauppdrag

Hurdana läger ska vi ordna?

Förbundsstyrelsen söker nu ivriga scouter i alla åldrar som vill vara med i en arbetsgrupp som kartlägger vad våra medlemmar vill ha för läger i framtiden, och bereder en långtidsplan för lägren i förbundet. Gruppen ska kartlägga vad alla våra kårer har för behov och önskemål för framtida läger och arbeta fram en plan åt styrelsen utgående från det. Sista ansökningsdag är 30.11, och arbetsgruppen inleder sitt arbete i början av december.

Mera information och ansökningslänk hittar du i uppdragsbörsen. Häng med!

Najs materialpaket postat till kårerna

Ni minns väl Najs materialet som postades i september till kåren? Din kår kan ännu beställa Najs-lägermärket som du får efter att du har gjort två timmar av valfria Najs-aktiviteter. Du kan antingen göra en längre övning eller kombinera några kortare övningar från häftet. Dela gärna med er av era Najs-upplevelser genom att dela med er av bilder eller videoklipp på sociala medier med hashtaggen #najs2020!

Du hittar också materialet elektroniskt på:
partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/najs-materialhafte/

Märket beställs med hjälp av blanketten: webropol.com/s/markesbestallning

UNDERSTÖD 2021

KULTURFONDEN 2021 – DL 31.1.2021

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är 1-31.1.2021. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. Verksamhetsbidrag kan sökas och beviljas vartannat år. Läs mera om förbundspaketets understöd på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi/kulturfonden/

Kårer som år 2020 lyft understöd via Svenska kulturfondens förbundspaket bör lämna in en redovisning för hur understödet användes senast 31.12.2020

WALDEMAR VON FRENCKELL – DL 28.2

Understöd från Waldemar von Frenckells stiftelse beviljas år 2021 för kårprojekt med målsättning att främja och utveckla mångfald och öppenhet i kåren. Ansökan lämnas in i februari 2021 via en elektronisk ansökningsblankett i Kuksa. Mer information och anvisningar publiceras på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi

IRRES internationella fond dl 30.11

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter. En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Tack-pinsar

FiSSc har nu beställt mera tack-pinsar på begäran av våra medlemmar! Alla kårer får minst en tack-pins. Tack- pinsarna delas ut enligt en pins per påbörjade 40e medlem, d.v.s. en kår med 83 medlemmar får tre tack-pinsar. Tanken med tack-pinsen är att den ska vandra från den ena halsduken till den andra i kåren för att tacka och visa på alla fina ledarinsatser och vardagsgärningar. Pinsarna skickas per post ut i december till kårchefen.

Känner du årets skeppare?

Vandringspriset Årets skeppare delas varje år ut till en skeppare som visat prov på gott och säkert skepparskap. Utmärkelsen finns i två kategorier; Årets Navigatorskeppare, som delas ut till någon som skeppat ombrod på skolningsbåten s/y Navigator, och Årets kårbåtsskeppare som delas ut till en duktig skeppare i kårerna. Du kan nominera skeppare under tiden 21.10.2020-31.1.2021 på: ansokan.scout.webbhuset.fi/arets_skeppare. Läs mer om kriterierna på nätsidan.

EXRO-LÄGRET 2021 INHIBERAT

Förbundsstyrelsen har den 8.11 tillsammans med lägerchefen fattat beslut om att inte fortsätta projektet ExRo-lägret 2021. Vi tackar dem som visat intresse, men tyvärr hittades inte personer för att fylla chefstrioposterna. Vi är förstås väldigt ledsna över att tvingas inhibera det planerade lägret och förstår att det säkert påverkar många kårer som har räknat med ett läger för sina explorer- och roverscouter. Vi uppmuntrar ändå kårerna att fundera ut någon trevlig lägerupplevelse för de äldre åldersgrupperna, och om möjligt att bjuda in deltagare från sådana kårer som inte själva kan ordna den typen av läger nästa sommar.

ANMÄL ER SCOUTKÅR TILL DIALOGPAUS VECKAN!

Finlands Scouter och Dialogpaus stiftelsen har nyligen inlett ett samarbete. Tanken med Dialogpaus metoden är att förändra samtalskulturen och öka förståelsen mellan människor i Finland och världen. Den 1-7.12.2020 tar Dialogpausveckan plats, under veckan kan ni i er scoutkår ordna en Dialogpaus diskussion genom att anmäla att ni deltar i veckan. Alla som har anmält sig får vidare instruktioner och material för att ordna en diskussion. Årets teman är “Vad är finländskhet” och “Var hör jag hemma?”. Ett perfekt sätt att föra en konstruktiv diskussion på kårens veckomöten! Läs mer och anmäl er på adressen: www.dialogpaus.fi/evenemang/dialogpausveckan/