Kårpost 2/2020

VÅRMÖTE 21.3.2020 KL 11.15

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) och Finlands Svenska Scoutförbund r.f:s (FSSF) vårmöte 21.3.2020 kl. 11.15 på Scoutstationen i Helsingfors (Tölögatan 55). Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 10.45. Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare). Bifogade möteshandlingar:

 • Möteskallelse
 • Föredragningslista
 • Fullmaktsblankett
 • FiSSc:s årsberättelse
 • FS svenska verksamhet (bilaga till årsberättelse)
 • FSFSF:s årsberättelse, bokslut
 • Logomaterial  (Material gällande ärendet har skickat till kårerna per e-post redan tidigare, finns även att läsa på www.scout.fi. )

  På Vårmötet den 21.3.2020 kommer förbundets medlemmar att besluta om FiSSc:s logo. Under höstmötet 2019 kom det önskemål om att få ta del av mera material före själva vårmötet, så att kårerna hinner diskutera ärendet bland sina ledare och även inkludera scouterna i beslutsfattandet.

  Styrelsen och logoarbetsgruppen har nu sammanfattat ett dokument där all information hittas tillsammans med alla inkomna förslag. Vi har även sammanfattat tips för vilka aktiviteter man kan använda sig av i diverse åldersgrupper om man vill inkludera hela kåren i beslutet. Aktiviteterna är förslag, och vi har försökt sammanfatta information som ni kan utnyttja då ni leder möten. Ifall det är något ni saknar, är det bara att höra sig av till Daniela Karlsson (fornamn.efternamn@scout.fi).

  Vi hoppas att ni tar detta tillfälle i akt och berättar för era scouter om vad FiSSc är, och för att berätta om deras påverkningsmöjligheter i gemensamma frågor.

 

Kandidatläget inför vårmötet

Under vårmötet kommer kårerna att ha möjlighet att komplettera förbundsstyrelsen som nu saknar tre styrelsemedlemmar. För tillfället har vi en haltande styrelsen som inte har kapacitet att stöda kårerna med allt som vi borde. Läs mera bifogat om vilka poster som fortfarande är obesatta.

Följande poster saknar personer: 

 • Styrelsemedlem med ansvar för marknadsföring och kommunikation  – Du får vara med och utveckla och följa upp förbundets interna och externa kommunikation.
 • Styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd – Du får vara med och fundera på personresurser och utveckla frivilliguppdragen i förbundet.
 • Styrelsemedlem med ansvar för samhälle– Du får vara med och stöda kårerna i att vara aktiva samhällsaktörer, samt samarbeta med finlandssvenska aktörer

Dessutom saknar vi även:

 • rekryteringskommitténs ordförande samt fyra medlemmar till rekryteringskommittén (inte styrelseposter).

Som rekryteringskommitténs ordförande får du förbereda styrelsevalen på höstmötet, dra paneldebatter och synliggöra förbundets lediga styrelseposter och som medlem i kommittén hjälper du ordförande med detta.

Bilaga:  Lediga uppdrag

Hur gör vi scouting klimatsmart – Delta i workshop 21.3 kl. 10-11

Scoutingens kärna är fostrande verksamhet, men samtidigt måste vi se till att vår egen verksamhet inte ökar takten på klimatförändringen. Klimatförändringen hotar vårt nuvarande sätt att leva, människoliv och naturen. Speciellt unga är oroliga för klimatförändringen och därför har scouterna valt att ta tag i saken!

Finlands Scouters styrelse vill ta reda på, hur scoutingen som organisation kunde bli klimatneutral. I den här workshoppen får du bakgrund till varför klimatförändringen är ett centralt problem med tanke på scoutverksamheten och hur scouterna kan vara med och lösa problemet. Under den en timme långa workhoppen får deltagarna delta i att forma en plan för hur scoutingen som organisation kunde bli klimatneutral. Vi jobbar med bland annat följande frågor: Vad kan scouterna göra för att bromsa klimatförändringen? Hur kan vi få alla scouter med i att stoppa klimatförändringen? Hur kunde scoutingen bli klimatneutral? Hur mycket är vi beredda att betala för att minska våra utsläpp? Hur borde planen för en klimatneutral scouting se ut?

Målgrupp: Explorerscouter och äldre kåraktiva och förtroendevalda i förbundet
Workshopens pris: 0 €
Workshoppens längd: 1h

Läs mera om evenemanget och anmäl ditt intresse att delta här! 

Delegation till FS medlemsmöte

Finlands Scouters medlemsmöte ordnas den 13-15.11 i Esbo. På medlemsmötet samlas delegationer från de 10 finska distrikten och FiSSc för att besluta om den finländska scoutingens framtid. Delegationens storlek baserar sig på vårt medlemsantal den 31.7.2020 vilket torde ge oss 8 platser i delegationen plus ett lämpligt antal suppleanter (max 8 st).

Bilaga: FS medlemsmöte – delegation

Den nya grundstadgan

Processen för att skapa en ny grundstadga för Finlands Scouter inleddes på Finland Scouters medlemsmöte i november 2018 och har nu pågått i lite över ett år. Vecka 9 publiceras den finslipade versionen av grundstadgan på finska, svenska och engelska. Till den svenskspråkiga versionen föreslås en uppdatering av scoutidealen, så att översättningen bättre ska motsvara den finskspråkiga versionen. Gå in och bekanta dig med den nya grundstadgan, scoutlöftet och idealen på partio.fi/arvokeskustelu.

Om du eller någon i din kår har frågor, kommentarer eller vill diskutera saken kan du vända dig till Finlands Scouters ordförande Maria ”Hilla” Ruohola, maria.ruohola@partio.fi. Ruohola leder arbetsgruppen för uppdateringen av grundstadgan och tar gärna emot frågor och kommentarer både på svenska och finska. Du kan också diskutera ämnet och föra fram dina åsikter i diskussionstråden på Facebook i gruppen FiSSc-ledare.

Bästa stället för frivilligarbete – enkät

Enkäten skickas per e-post till alla scouter som är 15 år uppåt av Finlands Scouter 17.3. Syftet med enkäten är att utreda hur frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete. Enkäten är en ypperlig möjlighet för er kår att fundera på hur ledarna trivs i er kår och vilka områden ni eventuellt borde fundera på att utveckla. Alla kårer får nämligen tillgång till medeltalen i FiSSc och de scoutkårer som har 5 eller flera svarande inom kåren får därtill sina egna resultat. Det lönar sig alltså att sprida info om enkäten inom er kår till alla 15 år fyllda. Utnyttja kårens egna SoMe-konton och eventuella e-postlistor eller sprid info om enkäten t.ex. på era veckomöten, kårens evenemang eller på andra fiffiga sätt ni kommer på. Ju fler som svarar på enkäten desto mer nytta av resultaten har ni! Svarstiden pågår 17.3-6.4.2020.”

Läs mer på: www.scout.fi/bastastallet

Najs 2020

Visst har också kårens ledare kommit ihåg att anmäla sig till Najs? Ledarna anmäler sig i Kuksa på samma sätt som deltagarna. Sista dagen att anmäla sig är 17.3.2020 för alla deltagare. Inför Najs 2020 erbjuder vi sommarjobbs-, semester- och värnpliktsgaranti. Garantin berättigar ledare, som på grund av sommarjobb eller övriga semesterarrangemang inte får ledigt från sitt arbete, att avboka sitt lägerdeltagande utan att betala deltagaravgift. Sommarjobb- och semestergarantin gäller för deltagaren, deltagarens familjelägerdeltagare (0–6 åringar) samt deltagarens sambo/make/maka. För att avboka lägerdeltagandet behövs endast ett intyg från arbetsgivaren. Garantin är i kraft till 31.5.2020.

I mars öppnas en insamlingskampanj där alla kan bidra till att någon mindre bemedlad kan delta i Najs. De donationer som vi får in delar vi ut som stipendier. Ett mejl med information om kampanjen kommer skickas ut till alla medlemmar över 18 år i förbundet. Kampanjen pågår den 9–23 mars 2020.

www.najs2020.fi

Bilaga: Najs 2020

Segla med Navigator i sommar!

Även denna sommar besöks hamnar kring Östersjön av s/y Navigator. Häng upp bifogade Seglatsplansch i kårlokalen och uppmuntra era scouter att komma med! Sista anmälningsdag till seglatserna är 15.4.2020. Anmälningslänkar och mer information om seglatserna hittas i händelsekalendern på scout.fi.

Slipa på Navigator i vår!

Kom med på Navigatortalko och bekanta dig med en fin träbåt, lär dig mer om båtvård, gör en god gärning. (Vill du segla med Navigator i sommar så är det extra önskvärt att du deltar i ett talko.) Talkona ordnas 4.4, 5.4, 2.5, 3.5 och 9.5 i Lovisa. Att delta är gratis, och skjutsar koordineras så att det ska vara lätt att ta sig fram. Anmälningslänkar och mer information hittas i händelsekalendern på scout.fi.

Bilaga: Plansch

Vuxenrekryteringskampanj under scoutveckan 20-26.4.2020

Skulle just din kår behöva några nya ledare? Om så, har ni en fantastisk möjlighet att delta i den nationella vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan 20.-26.4.2020! Under veckan ordnar kårerna evenemang runtom i Finland, med syftet att rekrytera nya vuxna och berätta att scouting är en fantastisk hobby också för vuxna.

FS och FiSSc hjälper till med marknadsföring, så för er i kårerna är det bara att börja planera öppna evenemang. Evenemangen kan gärna ordnas tillsammans med andra kårer, och de kan vara större eller mindre enligt egen förmåga. Ni kan antingen ordna något specifikt för kampanjen eller så öppnar ni bara upp ett redan existerande evenemang. Flera tips om hurdana evenemang ni kan ordna kan ni läsa här. Varför inte ordna något tillsammans med kårteamet?

Alla som deltar i kampanjen och har anmält sitt evenemang före 9.3 får dessutom en scout-banderoll! Anmäl ert evenemang på adressen: scout.fi/scoutveckansevenemang senast 9.3! Som bilaga hittar du en blankett som ni kan använda då ni rekryterar nya vuxna.

www.scout.fi/forvuxna

Bilaga: Vuxenrekrytering blankett

Fyra snabba tips för att stöda scouternas ledarskap

Fyra snabba tips för att stöda scouternas ledarskap:

 1. Utnyttja lektipsen i programsatsningen Även jag leder. Det finns ett tips per månad, men man kan självklart använda dem hur man vill. Lekarna fungerar i stort sett med alla åldersgrupper, också ledargänget.
 2. Använd programsatsningens ledarskapsberättelser till att lyfta upp och diskutera ledarskap ur olika synvinklar. Kan användas på ett möte, som en lugn stund på kvällen på förläggningen, eller som inledning till kårens planeringsveckoslut. Varje berättelse angriper ledarskapet ur olika synvinklar, och avslutas med 3 påståenden/frågor att diskutera kring. (Just nu finns 5 berättelser; 5 till kommer senare under våren).
 3. Diskutera styrkor och kompetens med vargungar och äventyrsscouter med hjälp av de lättförståeliga kunskapskorten som tagits fram iom programsatsningen. Med korten följer anvisningar för hur de kan användas.
 4. Fyll i Vet du vad du kan-verktyget i explorerscoutpatrullen för att synliggöra kunskap. Bra sak för explorerscouter att göra inför sommarjobbsansökningar och intervjuer.

Allt material, samt fler tips, hittas på scout.fi/programsatsning.

Bilaga: KP_ävenjagleder

FiSScAkademin 23-25.10.2020

Den 23–25.10.2020 arrangeras den tredje upplagan av FiSScAkademin på Lärkkulla i Karis. Evenemanget riktar sig till kårens roverscouter och äldre ledare. Under evenemanget får du ta del av ett mångsidigt program som ger dig verktyg till det egna ledarskapet, roligt kvällsprogram, Najs lägersläckning och framför allt träffa nya och gamla vänner. Information om programmet och anmälan kommer under våren men notera datumet redan nu! Är du intresserad att vara med och planera evenemanget? Läs mera om uppdraget som stabsmedelm i uppdragsbörsen.

Roversmäll 8-10.5.2020

Har du någon gång funderat på varför Roverscouter sällan erbjuds program? Det har vi gjort, och kommit fram till att det är hög tid för det nu. Är du Roverscout? Bra! Anmäl dig till vår Roversmäll 8-10.5.2020 i Vasa innan 31.3 – för där erbjuds minsann program för Roverscouter, sjukt häftigt program! Passa på medan det ännu finns platser.

Läs mera och anmäl dig senast 31.3!

Alla ledare med på scoutledarträff

Den 25.4 (Jakobstad & Åbo) och 26.4 (Helsingfors & Vasa) är det dags för vårens scoutledarträffar. Sprid budet i kåren och ta med dig så många av era ledare som möjligt. Det här är träffen för alla scoutledare, ju fler som deltar desto bättre blir det. Utöver aktuellt från förbundet (t.ex. om medlemsavgiftsuppbärning, scoutuppdrag, uppdatering av navigationsutbildningen + båtförarkurs på webben mm.) får du bl.a. följande:

 • påverka vilka utbildningar FiSSc erbjuder de kommande åren och göra en utbildningsplan för kåren
 • diskutera, fråga och planera hur kåren förbereder sig inför årets höjdpunkt: förbundslägret Najs 2020
 • en workshop om hållbarhet inom scoutingen. Vad kan din kår göra? Vad borde FiSSc göra?
 • förbereda en lyckad höststart – få med nya medlemmar och vuxna, koordinera ledarresurser, handslag, gemensamt program med andra kårer o.s.v.
 • ge och få guldtips av andra kårer

 

Bilder: Harri Halmejärvi, Didrik Lundsten, Joel Forsman