Kårpost 1/2020

MEDLEMSAVGFITER 2020

Fakturan för medlemsavgift till FiSSc och FS skickas till kåren i tre rater. Medlemsavgiften år 2020 är:

 • Medlemstyp 1: 59€/medlem
 • Medlemstyp 3: 12.25€/medlem (barn under skolålder som deltar i kårens familjescoutverksamhet)

Fakturan för RAT 1 skickas till kårens fakturamottagare inom kort. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala eller förbundskoordinator Frida Lundberg. Med RAT 1 får kåren även en medlemsnummerlista på de scouter avgiften baserar sig på.

LEDIGA PLATSER PÅ KURSER OCH EVENEMANG

Några av vårens kurser och evenemang har ännu lediga platser och förlängd anmälningstid.

 • Första hjälpen 2 i Jakobstad 15-16.2. Efteranmälning senast 31.1.
 • Akela- och kaptensutbildning i Esbo 7-8.3. Efteranmälning senast 16.2.
 • Skepparkursens teoridel 28-29.3 i Åbo och 18-19.4 i Helsingfors. Efteranmälning senast 1.3.
 • Grundutbildning för scoutledare i Nyland 17-19.4 och 2-4.10. Efteranmälning senast 16.2.
 • Roversmällen i Vasa 8-10.5. Efteranmälning senast 31.3.

Mer info och anmälningsblanketter hittas i händelsekalendern på scout.fi.
Kurserna och evenemangen har ett begränsat antal lediga platser; så det lönar sig att vara ute i god tid!

ÅRSRAPPORTEN 2019 – DL 31.1.2020

Kårchefen, programchefen, uppdragschefen, kårsekreteraren och medlemsregisteransvarig har fått i början av januari per e-post en länk till kårens förhandsifyllda årsrapport. Uppgifterna i den förhandsifyllda rapporten baserar sig på kårens uppgifter i medlemsregistret Kuksa per 31.12.2019.

Årsrapporten är indelad i fyra delrapporter:

 • Kårchefens rapport, med frågor gällande ledarskap i kåren och dess verksamhetsomgivning
 • Programchefens rapport, med frågor om scoutprogrammet och hur det i praktiken förverkligas i kåren
 • Uppdragschefens rapport, med frågor gällande ledarresurser och ledarskapet i kåren, t.ex. utbildning och handslag för kårens ledare
 • Verksamhetsrapportering, med statistik gällande kårens utförda spår, aktiviteter, medlemsantal, utbildningar etc. Denna rapport innehåller förhandsifyllda uppgifter från Kuksa, som kåren korrigerar och kompletterar.

Deadline för årsrapporten är 31.1.2020!

SÖK TILL MENTORPROGRAMMET

Kuvassa emalimukeja

Som ett led i Finlands Svenska Scouters ambition att förstärka ledarskapet inom scoutingen erbjuds ledare sedan 2014 en möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap genom mentorskap. Ansökningsprocessen startade i december, ansök senast 31.1! De som kommit med tilldelas i början av året en mentor enligt preferenser och programmet inleds med en kick-off i februari/mars. Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet.

Vill du bli en mentor, fyll i din ansökan här.
Önskar du hitta en mentor åt dig, ansök här.

BILAGA: Mentorskap flyer

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD

KULTURFONDEN 2020 – Observera ny ansökningsDL 31.1.2020!

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks som tidigare via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är till skillnad från tidigare år tidigarelagd till januari (1-31.1.2020).

Kåren kan ansöka verksamhetsbidrag (möjligt vartannat år) eller projektbidrag. Kriterierna för ansökan 2020:

 • Åtgärderna stärker kårens livskraft på ett sätt som går att mäta
 • Åtgärderna förbättrar ledarskapet i kåren
 • Åtgärderna stärker den lokala scoutingens betydelse i det egna närsamhället

Dessutom ska kåren i sin ansökan kunna påvisa att man via åtgärderna inkluderar ett flertal scouter och att åtgärderna är relevanta och aktuella.

Läs mera och ansök om förbundspaketets understöd senast 31.1.2020 på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi/kulturfonden/

WALDEMAR VON FRENCKELL – DL 28.2.2020

Understöd från Waldemar von Frenckells –stiftelse beviljas år 2020 för kårprojekt med målsättning att stöda och utveckla chefstrions ledarskap. Ett gott ledarskap i en välfungerande chefstrio har avgörande betydelse för att scoutverksamheten i åldersgrupperna fungerar bra och stöder välmående hos de barn och unga som är medlemmar i kåren.

Projekten ska stöda och utveckla chefstrion på ett sätt som direkt och konkret gagnar hela kårens scoutverksamhet och åldersgrupperna och hur ni tänker göra det bör framgå ur ansökan. En ansökan lämnas in via elektronisk ansökningsblankett i Kuksa. Läs mera om kriterierna och ansök!

FiSSc-STIPENDIER DL 15.4/15.10

Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och programevenemang. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara inlämnad före evenemanget tagit slut.

KATA JOUHKI & FOLKE BERNADOTTE

Gruppresor och enskilda scouters resor utomlands kan understödas av Folke Bernadotte och Kata Jouhkis minnesfond. DL 31.3.2020.

NAJS 2020 – STIPENDIUM

Stipendieansökan görs i samband med lägeranmälan och därmed måste alla stipendieansökningar vara inlämnade senast 17.3.2020. Stipendier kan ansökas i tre kategorier, 100% av lägeravgiften, 50% av lägeravgiften och 50 euro.

Läs mera om lägerstipendium på adressen: najs2020.fi

LILLA SCOUTVECKAN ÄR SNART HÄR!

Kampanjen Lilla Scoutveckan består av ett gratis materialpaket som förskolor kan beställa av Finlands Scouter. Materialet består av olika aktiviteter där barnen får bekanta sig med scouting under våren 2020. Aktiviteterna beställs av och förverkligas i sin helhet av lärarna, men kårer får gärna göra ett besök till skolan. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och samtidigt marknadsföra den egna kåren.
scout.fi/lillascoutveckan  

BILAGA: Tips till kåren för skolbesök

ANMÄL DIG TILL NAJS 2020

Anmälan till Najs 2020 har öppnat och du kan anmäla sig fram till 17.3. Anmälan sker via medlemsregistret Kuksa. Myndiga lägerdeltagare gör sin egen anmälan, vårdnadshavare anmäler minderåriga lägerdeltagare. Instruktioner hittas på webbsidan.

Dessutom finns ett färdigt lägerbrevsbotten, som kan skickas ut till kårens medlemmar och målsmän. Också lägerbrevsbottnet finns på webbsidan: najs2020.fi

BILAGA: Najs 2020

VÄLKOMMEN TILL SCOUTING

Under hösten publicerades webbkursen ”Välkommen till scouting” på moodle.partio.fi. Kursen är huvudsakligen riktad till nya vuxna inom scoutingen som vill veta vad scouting är. Det finns också ett Välkommen till scouting-paket att göra inom kåren, som säkert är trevligare att göra om den vuxna redan är med i verksamheten; men för blivande ledare som först vill bekanta sig med scoutingen på egen hand i lugn och ro är webbkursen utmärkt. Kursen fungerar också bra för ledare som haft en längre paus och nu vill ha koll på hur scoutingen ser ut idag, eller för scouters föräldrar som vill veta mer om sitt barns hobby.

Kolla gärna in utbildningen om den intresserar, eller tipsa en kompis om den, på moodle.partio.fi.

VUXENREKRYTERINGSKAMPANJ UNDER SCOUTVECKAN 20-26.4.2020

Skulle just din kår behöva några nya ledare? Om så, har ni en fantastisk möjlighet att delta i den nationella vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan 20.-26.4.2020! Under veckan ordnar kårerna evenemang runtom i Finland, med syftet att rekrytera nya vuxna och berätta att scouting är en fantastisk hobby också för vuxna. FS och FiSSc hjälper till med marknadsföring, så för er i kårerna är det bara att börja planera öppna evenemang.
Evenemangen kan gärna ordnas tillsammans med andra kårer, och de kan vara större eller mindre enligt egen förmåga. Ni kan antingen ordna något specifikt för kampanjen eller så öppnar ni bara upp ett redan existerande evenemang.

Mer information om kampanjen och hur man anmäler sig är på kommande, men ta gärna upp det på ledarmötet redan nu och fundera på hur ni kunde utnyttja det ni redan har planerat i kampanjen. Alla kårer som anmäler evenemang till kampanjen får dessutom en banderoll!
Om ni har frågor kan ni ta kontakt med jannica.savander(a)scout.fi.

Programsatsningen 2020

Programsatsningen 2020 handlar om ledarskap; inte bara om den där ena självklara ledartypen som alltid går i spetsen för sin grupp och visar vägen, utan också om de mer dolda ledarfärdigheterna; som att lära sig att ge respons åt sina kompisar och att se sig själv i spegeln; upptäcka sina styrkor som ledare och utveckla dem.

Även jag leder!-programsatsningen är uppbyggd för att naturligt passa in i verksamhetsåret: för varje månad under terminerna finns det en eller flera aktiviteter som lyfter upp olika perspektiv på ledarskap. Dessutom ger programsatsningen varje månad tips på en lek och en kvällssaga som har med ledarskap att göra. Materialet kan användas månadsvis som det är uppbyggt; men kan självklart också användas huller om buller på möten, förläggningar och andra evenemang så att de passar in i de tidtabeller och planer som redan finns.

Aktiviteterna läggs upp så att vårterminens aktiviteter finns på sidan inom januari, och höstterminens aktiviteter läggs upp senare under våren. Kvällssagorna och lekarna
finns redan där för hela året.

scout.fi/programsatsning

Äventyr i vattnets rike

Bifogat i den postade kårposten hittar ni kårens exemplar av WWF:s miljöfostran-guide för lägerledare. ”Äventyr i vattnets rike” är en guide för dig som vill ordna program gällande vattendrag på t.ex. kårläger. Guiden ger er program för en hel dag, från morgon till kväll.

Bilaga: Äventyr i vattnets rike