Kriterier för Hållbar scoutkår-certifikatet

Kriterier för att ansöka om Hållbar scoutkår-certifikatet

Den kår som som fyller 25 av kriterierna i sin fortlöpande verksamhet kan ansöka om certifikatet. Till en början är det bra att välja någon eller några utvecklingsteman. På det här sättet får kåren Hållbar scoutkår-certifikatet i bruk som är giltigt i två år åt gången.

Anhållan om Hållbar scoutkår-certifikatet behandlas inom xx från att den mottagits. Kåren får ett meddelande om beslutet. Här kommer du till ansökningsblanketten.

Dela gärna med er av era bästa idéer, insikter, upplevelser och det ni är mest stolta över i ert arbete med hållbarhet med hashtaggen #hållbarscoutkår. Vi skapar en mer hållbar scouting tillsammans!

Då kåren beviljats Hållbar scoutkår-certifikatet får den tillgång till att använda logon t.ex. på sin hemsida.

Delområdet Fostran bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling - nej
 

 • Ledarna i vår kår beaktar det allmänna målet för fostran Förhållande till omgivningen när de planerar programmet för alla kårens åldersgrupper. 
 • Kårens gruppledare och lotsar känner till exempel på miljöaktiviteter i scoutprogrammet som lämpar sig för de åldersgrupper de leder.
 • Utfärder, läger och seglatser innehåller regelbundet sådant program som har med hållbarhet, miljö och natur att göra. 
 • I veckoverksamheten, under utfärder och på läger övar vi att främja miljöskydd i vår vardag t.ex. genom att sortera sopor, vårda utrustningen, åka kollektivt och spara energi. 
 • Ledarna i kåren ser till att scouterna i de olika åldersgrupperna får möjlighet att öva sig att främja och påverka för en hållbar utveckling.

Delområdet Måltider bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling - nej
 

 • Ledarna i vår kår uppmuntrar varandra att under evenemangen prioritera och servera mat som består av växtbaserade råvaror.   
 • Under kårens utfärder, läger och seglatser är åtminstone varannan varm måltid vegetarisk för alla deltagare.  
 • Ledarna i vår kår uppmuntrar utfärds-, läger- och seglatskockar att lära sig tillreda god och näringsrik vegetarisk mat.  
 • Under kårens utfärder, läger och seglatser är menyerna planerade så att det uppkommer så lite matsvinn som möjligt.
 • Vi har i förväg tänkt ut hur de matrester som uppkommer under utfärder, seglatser eller andra evenemang kan komma till nytta, och erbjuder t.ex. att deltagarna har möjlighet att ta med sig mat hem efter evenemanget.
 • Vi motarbetar matsvinn genom att vi regelbundet använder de äldsta produkterna i kårens skafferi först, är uppmärksamma på om en del matvaror blir stående i skåpet och städar bort gamla produkter om det behövs.
 • För att minimera matsvinnet uppdaterar vi de recept som ofta används i kåren så att mängden mat motsvarar åtgången.   
 • Då det är lätt att få tag på närproducerade råvaror, ekologiska och/eller Rättvis handel-produkter eller andra certifierade produkter väljer vi att köpa dem.

Delområdet Anskaffningar bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling - nej
 

 • Då vi skaffar material till kåren beaktas så ofta som möjligt de faktorer som har med ekologi och ansvarsfullhet att göra.  
 • Då vi skaffar material till kåren försöker vi välja sådana produkter som har lång livslängd och kan användas mångsidigt.  
 • Scouterna tar tillsammans hand om kårens utrustning. När utrustningen varit i bruk ser vi över den och sköter om den så att den är i gott skick för följande användare. Scouterna övar sig på materialvård och lär sig samtidigt hur utrustningen fungerar.  
 • Vi bekantar oss med olika slags produktcertifieringar och märkningar och tar dem i beaktande när vi väljer vilka produkter kåren införskaffar.    
 • Vi utnyttjar möjligheterna att hyra eller låna sådan utrustning som behövs mera sällan.
 • Inför läger och evenemang försöker vi skaffa sådan utrustning som går att använda flera gånger eller att återvinna. Vi undviker t.ex. att låta tillverka sådant där årtal eller datum syns tydligt och kan inverka begränsande på senare användning även om produkten i sig skulle vara gångbar.   
 • Vi printar ut eller trycker upp material bara om det är nödvändigt.

Delområdet Kårlokaler och utfärdsstugor bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling - nej
 

 • Ledarna i vår kår prioriterar förnybar energi när de gör upp elavtal för våra utrymmen. Om kåren inte kan göra upp ett eget elavtal tar vi reda på hur elavtalet är uppgjort och föreslår, om det behövs, att det förnyas så att elen i fortsättningen är förnybar. 
 • Ledarna i vår kår försäkrar sig om att vatten- och avloppssystemen i kårens utrymmen är miljövänliga. Speciellt i utfärdsstugor som ligger utanför stadens avloppsnät är det viktigt att vi är uppmärksamma på vilka slags tvättmedel som används och vad som händer med gråvattnet.  
 • Vi ser till att utrymmena värms upp på ett förnuftigt sätt t.ex. genom att sänka temperaturen om det är möjligt.   
 • Vi har som princip att stänga av all elektronik som inte används.   
 • Ledarna i vår kår reder ut om det är nödvändigt eller möjligt att renovera kårens utfärdsstuga för att förbättra energieffektiviteten där (t.ex. genom att förbättra isoleringen).
 • Vi tar tillsammans väl hand om kårens utrymmen. Kåren sköter om små reparationer och smått byggnadsunderhåll så snart något behöver göras.
 • Scouterna lär sig att göra upp eld på rätt sätt. 

Delområdet Resor och utfärder bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling - nej

 • När vi gör en utfärd väljer vi att åka kollektivt, att samåka eller ordna någon annan slags gemensam transport.   
 • Vi har under terminen hittat utfärdsmål som ligger i närheten och som det går att cykla eller åka kollektivt till.   
 • Under terminen gör vi minst en utfärd till en plats dit deltagarna kan ta sig utan att använda motorfordon.
 • Det är möjligt att delta på distans i kårens ledarmöten.
 • Vi erbjuder varandra skjuts eller gör sällskap i kollektivtrafiken när vi tar oss till kårlokalen, utfärdsmålen eller lägerplatserna.
 • Under åtminstone en av kårens utfärder under terminen gör deltagarna någonting för att kompensera miljön för den koldioxidbelastning som allas resor till utfärden innebar.
 • Vi reser med flygplan eller kryssningsfartyg endast i noggrant övervägda situationer och kompenserar för de koldioxidutsläpp som resorna medför.

Delområdet Återvinning bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling 
 nej 

 • Vi anger tydliga instruktioner om återvinning vid kårlokalen och i samband med utfärder och seglatser.
 • Vi sorterar det avfall som uppkommer i kårlokalen och ombord på kårens båt i enlighet med de möjligheter till sopsortering som den lokala sophanteringen erbjuder (papper, papp/kartong, glas, metall, plast, bioavfall, problemavfall).  
 • Vi sorterar de sopor som uppkommer under seglatser och utfärder (papper, papp/kartong, glas, metall, plast, bioavfall, problemavfall).  
 • Om det inte finns möjligheter att sortera sopor vid den fastighet som kåren använder strävar vi efter att organisera sopsortering där eller ser till att de sorterade soporna transporteras till närmaste återvinningsstation. 
 • Ledarna i vår kår informerar kårmedlemmarna om hur återvinningen går till vid kårlokalen, utfärdsstugan, ombord på båten och under utfärder. 
 • Vi undviker att använda engångskärl vid våra evenemang.
 • Vi planerar i förväg vad vi ska göra för att minska mängden avfall och svinn under utfärder, läger och evenemang.

Vid Scoutresor och utlandsprojekt är det viktigt att följa principer för hållbart resande.  Delområdet Scoutresor och utlandsprojekt bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling – nej 

 • Då kåren gör en scoutresa känner deltagarna till och följer principerna för hållbart resande.
 • Scoutresan innehåller ett moment där deltagarna utför en god gärning till förmån för det lokala samhället.
 • Den koldioxidbelastning som scoutresan innebär kompenseras på något sätt. 

Delområdet Tillgänglighet bedöms enligt följande kriterier på en tredelad skala:
ja – under utveckling 
 nej 

 • Ledarna i vår kår informerar regelbundet sina medlemmar om möjligheten att söka om befrielse från medlemsavgiften. Kåren kan bevilja befrielse från kåravgiften och FiSSc kan på sociala och ekonomiska grunder befria från förbundens avgifter för ett år i taget. 
 • Kåren har system för att stöda eller befria enskilda medlemmar från utfärds- och evenemangskostnader och informerar alla om detta i utskick och evenemangsbrev. 
 • Kåren har låneexemplar av den vanligaste utfärdsutrustningen och informerar medlemmarna regelbundet om vad som finns. 
 • Kåren har en utsedd trygghetsperson och medlemmarna vet vem som innehar uppdraget. 
 • Kårens verksamhet och atmosfär förebygger mobbning och då mobbning förekommer tar man genast i saken. 
 • Ledarna i vår kår känner till tillgänglighetsverktyget. 

ANSÖK OM HÅLLBAR SCOUTKÅR-CERTIFIKATET HÄR

 

Bild: Jeon Sang-O på Pixabay