Vårmöte 2021

Vårmötes PowerPoint presentationen:

Vårmöte PP-2021


KALLELSE TILL VÅRMöTE 2021

Härmed kallas till förbundens vårmöten lördagen den 20 mars 2021
kl. 11.00 online och från Scoutstationen, Helsingfors. Vi ber medlemmarna att inte fysiskt komma på plats för att undvika virusspridning, värna om riskgrupper och möjliggöra genomförandet av mötet under rådande covid19-restriktioner. Mötena hålls på Teams och möteslänken samt anvisningar för mötet delas via scout.fi före mötet.

  • kl. 10.50 teknisk check
  • kl. 11.00 Vårmötena öppnas
  • Vårmötesförhandlingar
  • Aktuell information

Övrigt för kännedom gällande lag om temporär avvikelse från föreningslagen:
Ingen möjlighet att avvika från tidsfristerna för stämmor och möten anvisas. Det ligger i sammanslutningarnas, delägarnas, medlemmarnas, intressentgruppernas och hela samhällets intresse att säkerställa ett störningsfritt beslutsfattande i dessa sammanslutningar också våren 2021. Sammanslutningarnas styrelser anses våren 2021 ha tillräckliga metoder för att ordna möten i enlighet med sammanslutningarnas behov, resurser och hälsoskyddskrav.
Lagen träder i kraft 1 oktober 2020 och gäller till och med 30 juni 2021.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s stadgar, § 4 i FSFSF:s och FSSF:s stadgar, nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse. Övrigt beslutsärende är val av valberedningskommitté. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet. Även viktiga informationsärenden föreligger.

Vårmöteshandlingarna har postats i två exemplar till varje medlem, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Kallelsen och föredragningslistan finns tillgängliga på scout.fi.

ANMÄLAN OCH FULLMAKTER

Fullmakterna emottas per e-post till kansliet@scout.fi, de ska skickas in senast onsdag 17.3 kl. 12.00. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt senaste antal medlemmar i registret (15.1.2021 d.v.s. januarifaktureringens medlemsantal). Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation. Röstetalen kontrolleras och förs in i vallängden av sekretariatet före mötet.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Inga resekostnader ersätts.

 

Välkommen att delta i vårmöte!

FILIP NYMAN
scoutchef, förbundsordförande FSSF, förbundsordförande FSFSF

JENS BACK
vice scoutchef,  vice pojkscoutchef,  vice flickscoutchef

JONNA SAHALA
verksamhetsledare

Bilagor:

Fullmaktsblankett (ifyllbar pdf)
Kallelse
Föredragningslista
FiSSc årsberättelse 2020
Bilaga: händelsekalender
Bilaga: medlemsantal
Bilaga: FS svenska rapport
FSFSF årsberättelse 2020
FiSSc bokslut (finns ej elektroniskt på webben)
FSFSF bokslut (finns ej elektroniskt på webben)