Vårmöte 2020

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

KALLELSE TILL VÅRMöTE 2020

Härmed kallas till förbundens vårmöten lördagen den 21 mars 2020
11.15 på Scoutstationen, Helsingfors

11.15 Vårmötena öppnas
– Vårmötesförhandlingar
– Aktuell information
– Lätt lunch (meddela allergier senast 13.3 till kansliet(a)scout.fi)

Observera att före vårmötet ordnas det en workshop om klimatneutral scouting i Finlands Scouters regi, se skild inbjudan och gör intresseanmälan via Facebookevenemanget.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s stadgar, § 4 i FSFSF:s och FSSF:s stadgar, nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse.

Förutom de ordinarie ärendena förrättas fyllnadsval till styrelsen (styrelsemedlem med ansvar för marknadsföring och kommunikation, styrelsemedlem med ansvar för samhällsområdet, styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd), val av rekryteringskommitté jämte ordförande och val av delegation till Finlands Scouters medlemsmöte på hösten. Dessutom tar vårmötet beslut gällande logga för FiSSc.

Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet. Även viktiga informationsärenden föreligger.

Vårmöteshandlingarna postas i två exemplar, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Kallelsen och föredragningslistan finns tillgängliga på scout.fi.

FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (ej elektroniska) returneras på mötesplatsen i samband med anmälningen fr.o.m. klockan 10.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt senaste antal medlemmar i registret (15.1.2020 d.v.s. januarifaktureringens medlemsantal). Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk.

Scoutstationen har tillgänglig ankomst från gårdssidan via hissförbindelse. Utrymmet har ingen induktionsslinga.

Välkommen till vårmöte!

VICTOR SPIBY   
scoutchef
förbundsordförande, FSSF
förbundsordförande, FSFSF

DANIELA KARLSSON
vice scoutchef
vice pojkscoutchef
vice flickscoutchef

JONNA SAHALA
verksamhetsledare

 

Möteshandlingar: