Vårmöte 2019

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2019

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f. sammankallas härmed till vårmöte.

  • lördagen den 23 mars 2019 kl. 11.30
  • plats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors

fr.o.m. 11.00 anmälningar och kaffe

11.30 Vårmötena öppnas
Vårmötesförhandlingar
Aktuell information
Lätt lunch                                                                                                                                                                                

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s stadgar, § 4 i FSFSF:s och § 4 i FSSF:s stadgar, nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet. Ett extra beslutsärende föreligger om förbundets logo. Bland informationsärendena finns bland annat prelansering av nya scout.fi och Förbundsläger 2020 namnet och annan info.

Vårmöteshandlingarna postas i två exemplar, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Kallelsen och föredragningslistan finns tillgängliga på scout.fi.

FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och utan fullmakt kan delegaternas röster inte godkännas) returneras på mötesplatsen i samband med anmälningen fr.o.m. klockan 11. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknatFullmakterna kan även sändas senast 18.3 till kansliet(a)scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering.Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt antal medlemmar i registret per 15.1.2019 (d.v.s. januarifaktureringens medlemsantal). Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk.

Tillgänglighet på Scoutstationen

Du kommer hinderfritt in till Scoutstationen via bakgårdens hiss. Hissdörren öppnas antingen med nyckel eller så att du blir insläppt. Ring numret 050 3535 037/Jonna så får du assistens!

Välkommen till vårmöte!

VICTOR SPIBY             DANIELA KARLSSON           JONNA SAHALA

scoutchef                                              vice scoutchef                                                    verksamhetsledare
förbundsordförande, FSSF            vice pojkscoutchef
förbundsordförande, FSFSF          vice flickscoutchef