Höstmöte 2022

Finlands Svenska Scouter rf – FiSSc
Finlands Svenska Flickscoutförbund rf – FSFSF

Länk: Click here to join the meeting                                                   2

Kallelse till extra föreningsmöte 1.12.2022 kl. 17.30

Härmed kallas till extra föreningsmöte för Finlands Svenska Scouter rf och Finlands Svenska Flickscoutförbund rf. Styrelsen har beslutat att sammankalla till extra möte 1.12.2022 kl. 17.30. Mötet hålls som ett hybridmöte med deltagande på Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors och online per Teams.

Vid det extra mötet väljs två styrelsemedlemmar för år 2023. Det är fråga om kompletterande val till förbundsstyrelsen vars storlek på höstmötet fastställdes att omfatta ordförande, två vice ordföranden och sju styrelsemedlemmar.

Vid mötet följs principerna för tryggare rum.

Eventuella slutna omröstningar sker med hjälp av det elektroniska röstningsverktyget Äänestyskoppi som delegater med fullmakt får personliga länkar till per e-post.

Röstlängden konstateras under mötet genom att då fullmakterna läses upp alla nämnda sätter på kameran och mikrofonen och bekräftar sin närvaro i tur och ordning.

Obs om du som kårens representant kommer på plats så ska du ha en dator eller telefon som möjliggör röstande, ifall det blir omröstning.

FULLMAKTER OCH ANMÄLNINGAR OBS FÖR ÅTGÄRDER

ANMÄLNINGAR TILL EXTRA MÖTET: Kårernas fullmakter ska skickas in till kansliet senast måndag 28.11.2022.

Fullmakterna behövs för att förbereda eventuella elektroniska omröstningar. Fullmakterna kan skickas in per e-post till kansliet@scout.fi. Fullmakten är emottagen då e-posten fått en svarskvittens på e-postmeddelandet.

*Fullmaktsblanketten innehåller fält för alla e-postadresser som behövs och fälten måste fyllas i

Väl mött!

Filip Nyman, scoutchef, ordförande
Jens Back, vice scoutchef, vice ordförande
Jonna Sahala, verksamhetsledare

Föredragningslista

Kallelse

Fullmakt – hybridmöte


FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.

Kallelse till höstmötet 2022

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten söndagen den 30 oktober 2022 kl. 9.00 på Norrvalla i Vörå.  

Möten

På mötena behandlas de i § 5 i föreningarnas stadgor nämnda ärenden, däribland val av scoutchef, val av två vice scoutchefer, val av styrelsemedlemmar och funktionärer i tur att avgå. För valen fastställs en valordning. Förutom valärenden fastställs 2023 års budget för Finlands Svenska Scouter inklusive den landsomfattande svenska verksamheten i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, budgeten för Finlands Svenska Flickscoutförbund, 2022 års verksamhetsplaner och FiSSc:s medlemsavgifter för 2023. Dessutom väljer mötet FiSSc:s scoutråd och beviljar FiSSc:s styrelse fullmakt att utse representant till Finlands Scouters extra medlemsmöten. Mötet godkänner även den nya långtidsplanen för Kåtan.

Anmälning och fullmakter

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-8.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 25.10 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2022. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

Resor och ersättningar för höstmöte

Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Välj hållbara sätt att resa.

Anmälan för andra än FiSScAkademi-deltagare

Anmälan sker per e-post till kansliet@scout.fi senast 25.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare och om man önskar äta och eventuella specialdieter. De som är anmälda till FiSscAkademin behöver INTE anmäla sig skilt till höstmötet. 

Tillgänglighet

Möteslokalen är tillgänglig och parkering finns nära. Vi använder vid behov mikrofoner under mötet. Under mötet finns det möjlighet för mindre pauser och en längre lunchpaus. På mötesplatsen finns det möjlighet att värma barnmat och en större tillgänglig toalett med skötbord. 

Mötet beräknas ta slut senast kl. 14.30 och bussarna avgår kl. 15.00.    

Höstmöteskallelsen, föredragningslistorna och fullmaktsblanketten postas i två exemplar till varje medlem, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Alla möteshandlingarna finns att skriva ut på scout.fi. Styrelsen uppmuntrar kårerna att förbereda sig väl inför höstmöte så att dess ombud kan påverka mötets gång på önskat sätt och bidra till ett framgångsrikt nytt scoutår. Vi har beredskap för användning av masker under mötet. Vänligen kom inte på plats om du inte känner dig helt frisk.  

Välkommen till höstmöte på Norrvalla!  

FILIP NYMAN, scoutchef, ordförande, FSFSF
JENS BACK, vice scoutchef, vice ordförande FSFSF
JONNA SAHALA, verksamhetsledare 

 

Möteshandlingar

Ärende §20 på föredragningslistan:

Mötet föreslås ge ett utlåtande gällande de Finlands Svenska Scouternas steg mot kolneutral scouting. Deltagare på FiSScAkademin ges en möjlighet att diskutera förslaget till utlåtandet med styrelsen under lördag kväll i Vörå (29.10). Utgående från diskussionerna samlas styrelsen därefter för att eventuellt utforma det slutliga utlåtandet, som mötet på söndagen sedan beslutar om.

Stödmaterial: