Kandidatpresentationer 2020

Kandidater för Scoutchef:

Filip Nyman

Tidigare scoutuppdrag:

 • Najs 2020 stabsmedlem
 • Delegationsmedlem
 • Sjörådsmedlem
 • Kårchef
 • Kårekonom
 • Materialförvaltare
 • Kapten
 • Patrulledare

Vad vill du åstadkomma på posten?

Bland annat slopandet av treförbundsmodellen, öppen kommunikation med mera.

Varför söker du till denna post?

Jag vill utveckla mig själv och utveckla förbundet. Inte uppfinna krutet eller utveckla kärnfysik men se till att scoutfältet mår bra och är stabilt även i fortsättningen.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Har även fungerat som tutor för nya studeranden. Reservofficer-situationsledarskap och vad jag kallar tvångs eller auktoritetsledarskap är bekant.

Kandidater för vice Scoutchef

Jens Back

Tidigare scoutuppdrag:

Mina viktigaste scoutuppdrag:

 • FiSSc UTK orförande 1/2020- och medlem 8-12/2019
 • FiSSc samhällsgruppens medlem 8-12/2017- varav 2018-2019 som ordförande
 • FS UTK medlem 2019-
 • FS internationella relationer gruppens medlem 2013-2015
 • Delegat till FS medlemsmöte 2017, 2018 och 2020
 • FS delegat till världsscoutkonferensen i Slovenien 2014
 • FS delegat till världsscoutforumet i Slovenien 2014
 • FiSSc programgruppens medlem, ansvar för internationell scouting 2013-2014
 • FiSSc internationella gruppens ordförande 2014
 • FS delegat till europas scoutkonferens 2013
 • Kårchef för Scoutkåren Vasa Korsfarare 2012-2013

Vad vill du åstadkomma på posten?

Framförallt hoppas jag på att få arbeta fram hållbara uppdrag inom FiSSc som alla kan anamma och vara stolta över. Genom dessa uppdrag tror jag att förbundet kan vara mer tillgängligt till kårerna och på ett bättre mer ändamålsenligt sätt stöda kårerna i deras viktiga uppdrag att fostra barn och unga vuxna genom scoutmetoden. Jag hoppas också åstadkomma en bättre och synligare tackkultur.

Varför söker du till denna post?

Jag ansöker till uppdraget eftersom jag vill vara med och utveckla FiSSc. Framförallt nu i och med den nya organisationsstrukturen finns det mycket som behöver tänkas om bland annat med gruppernas självständighet och kontakten mellan styrelsen och grupperna. Också den nya organisationsstrukturen på FS och distriktens sida och omorganiseringen av personalresurserna kommer säkert att belasta styrelsen och arbetsutskottet under nästa mandatperiod och jag tror att min mångsidiga erfarenhet kommer oss väl till gagn då vi skall ta fram nya rutiner och samarbetskontrakt.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Flertalet olika poster inom föreningslivet vid ÅA och i ÅAs förvaltning. Den viktigaste ändå posten som styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår år 2015 var jag ledde styrelsen och även fungerade som generalsekreterarens (verksamhetsledarens) chef.

Kandidater för Styrelsemedlem, 2 års mandat:

Anna Åkerman

Tidigare scoutuppdrag:

 • Najs 2020 stabsmedlem
 • Medlem i FiSSc Programgrupp 2018-2020
 • Medlem i FS arbetsgrupp för revideringen av äventyrsscoutprogrammet 2019
 • Stabsmedlem på en del kurser 2018-2020 och stabschef för Spejardagar 2018 & 2020
 • Styrelsemedlem och kapten i St. Simons Sjöfararna
 • Åldersgruppsansvarig och spejarlots i Wasa Fyrvaktare

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag vill vara med och forma det nya föreslagna styrelsekonceptet till en fungerande helhet, som stöder både de förtroendevaldas och kårernas frivilligarbete på ett sätt som skulle få alla att känna sig sedda och hörda. Dessutom vill jag jobba för att vi skulle ha en stark finlandssvensk scoutkultur även i fortsättningen där alla skulle ha möjligheten att hitta just den grejen som man själv mest brinner för i scoutingen genom de rätta utbildningarna samt möjligheterna att prova på både stora och små uppdrag.

Varför söker du till denna post?

Jag kände att det var det nästa steget på min scoutstig. Jag tycker att förbundsarbete är jättekul och är nyfiken på att prova på ett större uppdrag som skulle ge mig en inblick i flera olika verksamhetsområden både inom förbundet och det nationella scoutfältet.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Studenttutor, 2-årig styrelsemedlem och medlem i diverse arbetsgrupper inom studentföreningen Åbolands Nation vid Åbo Akademi 2013-2017


Didrik Lundsten

Tidigare scoutuppdrag:

Har under de senaste åren fungerat som gruppordförande för gamla varianten av some-gruppen och i år för MKG.

Vad vill du åstadkomma på posten?

Vill förbättra hur vårt förbund når de yngre målgrupperna bättre. Att förbundet är socialt och ekonomiskt hållbart är också en viktig sak, som en förutsättning för att också kommande generationer skall kunna uppleva scouting på svenska. För att nå det tror jag vi behöver se över vad förbundet gör och behöver göra, vända ett extra öra mot kårerna och faktiskt sikta in sig på att förstå deras syn på saker.

Varför söker du till denna post?

Jag tror förbundet är viktigt och ett förbund i gott skick är en grundpelare för att få svenskspråkig scouting i Finland att växa.


Melina Weckman

Tidigare scoutuppdrag:

 • Grankulla Scoutkår: gruppledare och åldergruppsansvarig för alla åldergrupper i sin tur, kårsekreterare, kårchef & kårekonom.
 • FiSSc: SoMe gruppen, rekryteringskommittén (ordförande), samhällsgruppen, delegationen till FS medlemsmöte & diverse projekt. FS: YSP-gruppen & kommunalvalsgruppen

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag vill förbättra på kommunikationen inom förbundet, både externt och internt. Jag vill vara med och bygga upp en positiv anda runt förbundsaktivitet för att se till att organisationen är hållbar: framförallt socialt och ekonomiskt.

Varför söker du till denna post?

Tackar enormt den avgående styrelsen för att ha kämppat för att hålla flottan flytande, nu ser jag dock att det äntligen finns potential för att börja paddla och jag är redo att komma med en åra. Detta känns även som rätt tidpunk i mitt liv. Nu är studierna avklarade och studielivet med detsamma.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Lång lista på studentkårsmeriter, kanske mest relevant många år av aktivitet inom intern och extern intressebevakning samt posten som studentkårens (SHS) styrelsemedlem med ansvar för kommunikation 2018.


Kandidater för Styrelsemedlem, års mandat:

Alma Lüttge

Tidigare scoutuppdrag:

 • Åldergruppsledare för alla åldersgrupper från VU till explorer.
 • Medlem i samhällsgruppen medlem i mångfaldsgruppen
 • Ordförande i mångfaldsgruppen
 • Stabsmedlem FiSScAkademin 2018
 • Stabschef fisscakademin 2020
 • Medlem i fissc delegation till FS medlemsmöte 2018 och 2020 mm.

Vad vill du åstadkomma på posten?

Främja en god dialog inom förbundet. Bygga broar över regionsgränserna och skapa ett enat förbund. Effektivisera styrelsearbetet och normalisera att man gör enligt egen förmåga. Scouting ska inte negativt gå ut över privatlivet. Se att grupperna fungerar mera självständigt samt att deras roll lyfts upp. Se att FiSSc kommer närmare kårerna och dess verksamhet och arbete blir mer transparent och öppet. Att medlemmarna upplever sig delaktiga i beslutsfattande och att de ser sin roll och ansvar gentemot förbundet.

Varför söker du till denna post?

För jag vill bidra med min kunskap och tid till FiSSc. Jag har visioner för förbundet och vill även ta detta nästa steg i min scoutstig.


Kim Backlund

Tidigare scoutuppdrag:

 • Styrelsemedlem i Frikyrkoscoutkåren stigfinnarna
 • Medlem i utegruppen
 • Styrelsemedlem i Fissc

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag vill öka förståelsen för vad förtroendevalda i förbundet gör och ge mera insyn i styrelsens arbete. Jag tänker arbeta för att alla medlemmar skall känna att de är en del av förbundet. Jag vill få scoutIng och fissc att växa

Varför söker du till denna post?

Jag vill utveckla mej själv och bredda förbundet

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

 • Kommunfullmäktige ledamot i Maxmo
 • Vice ordförande i revisonsnämnden i Maxmo

Fanny Aaltonen

Tidigare scoutuppdrag:

Har fungerat som ledare för alla åldersgrupper från vargungar till explorerscouter, i två kårer. Har suttit i kårstyrelsen sex år, varav kårchef i tre år. Innan jag blev invald till FiSSc styrelsen så satt jag med i kårstödsgruppen som ansvarig kårcoach.

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag önskar fortsätta med vad jag har på hälft och har ett stort intresse för tillväxtfrågor i förbundet. Hoppas även att nästa års styrelse kommer att jobba med att synliggöra vårt förbund, både internt och externt. Vem är vi och vad jobbar vi för?
Önskar att jag kan vara stöd och hjälp för alla nya invalda, med min korta ettåriga erfarenhet i styrelsen.

Varför söker du till denna post?

En utmaning jag tog mig an ifjol och önskar ro i hamn. Vill vara med och implementera den nya organisationsstrukturen vi har jobbat med i år. Och sist med inte minst; önskar såklart utvecklas som scoutledare.


Sonja Sunde

Tidigare scoutuppdrag:

 • Spejarlots i Wasa Fyrvaktare och Åbo Vildar
 • Coach för Pargas och Åbos kårteam
 • Kårekonom
 • Kårsekreterare

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag vill jobba med utbildningsfrågor, stöda kårerna i detta och jobba för att synliggöra för hur stor nytta man har av scoutingen även utanför scoutingen. Jag vill jobba för att vi utbildar så många av våra scouter som möjligt, inte bara därför att livslångt lärande är fantastiskt utan för att kurserna är ett av de bästa sätten att lära känna folk från hela förbundet. Sedan vill jag (ifall jag blir invald) i samarbete med övriga styrelsen jobba för att alla förtroendeuppdrag inom förbundet ska vara hållbara och roliga uppdrag, som ger mer än vad de tar.

Varför söker du till denna post?

Jag söker till posten som styrelsemedlem, eftersom jag en tid följt med den svacka som förbundet befunnit sig i, och vill vara med och jobba för att ta oss ur den. Jag ser också att det är en möjlighet att få jobba med ett av de ämnesområden som jag uppskattar mest inom scoutingen, nämligen utbildning och livslångt ärende. På senaste tiden verkar det som att listan på saker som förbundet (och styrelsen) ska jobba med blir längre och längre, samtidigt som vi kämpar med allt knappare ledarresurser. Jag vill jobba för att fokusera våra resurser, så att arbetsbördan blir saklig för våra förtroendevalda i framtiden.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Ett flertal uppdrag inom Åbo Akademis Stundentkår och Åbo Akademis förvaltning. De som jag tyckte var mest givande att jobba med var som styrelsemedlem för ÅAS med ansvar för studentrepresentanter och internationella ärenden. Som studentrepresentant i Handelshögskolans fakultetråd kunde man påverka fakultetens och studerandens vardag, vilket också var otroligt givande.


Annica Sigfrids

Tidigare scoutuppdrag:

De senaste två åren har jag suttit med som ansvarig coach i kårstödsgruppen. Inom min hemkår, Åbo Vildar, har jag bl.a. varit med och planerat och förverkligat diverse evenemang och ad hoc uppgifter.

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag hoppas på att:

 •  Få vara med och bygga ett mer hållbart förbund vad gäller strukturen på t.ex. förtroendeuppdrag så att det känns roliga, inte som en börda.
 • Få vidareutveckla coachsystemet
 • Men kan främst hoppas jag få vara med och arbeta för att kårerna ska känna sig som en del av förbundet, och för att samarbeten över kårgränser inte ska kännas onaturligt, utan som något man vill och gärna gör. Det här och mycket mer hoppas jag få möjligheten till att förverkliga.

Varför söker du till denna post?

Som jag även skrev i FiSSc-ledare på Facebook så tror jag verkligen att jag har något att ge. Samtidigt så hoppas jag på att få vara med och utveckla förbundet och segla vidare.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

 •  Volunteer Team Leader, Slush Singapore, för ca 200 volontärer. Bland dessa fanns ca. 20 olika nationaliteter.
 • Har skrivit min gradu om vuxenrekrytering inom FiSSc (med fokus på kårerna). Detta har gett mig en djupare förståelse för den verkliga ledarsituationen samt verksamheten inom förbundets kårer.
 • Flertalet poster inom studentföreningar, ex. ansvarig marskalk för ÅAS årsfest.
 • Genom mitt nuvarande arbete som projektkoordinator har jag fått mycket i bagaget som jag vet att kan vara värdefullt för ett uppdrag som styrelsemedlem i FiSSc.