Höstmöte 2020

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

 

Länk till höstmöte 25.10 kl. 10.00: Join Microsoft Teams Meeting 


TILL ALLA MEDLEMSKÅRER I FINLANDS SVENSKA SCOUTER – VIKTIG INFO INFÖR FÖRBUNDENS HÖSTMÖTE 

Läs meddelandet nedan! För att kåren ska kunna delta i höstmötet digitalt krävs åtgärder utöver det vanliga! Bl.a. behöver vi kårens fullmakt elektroniskt till adressen kansliet@scout.fi och anmälan av kårens ordinarie representanter (med rösträtt) och suppleanter i Kuksa senast 19.10 kl. 12.00. 


Anmäl dig till höstmötet här: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=38030   

Fullmaktsblanketten hittar du här! Se video för hur fullmaktsblanketten fylls i här. Observera dock att plats denna gång är “online och fullmaktsblanketteinte kan lämnas in samma dag utan skickas in senast 19.10 kl. 12.00. 

***

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla medlemskårerna till ett digitalt höstmöte 25.10 kl. 10.00. Detta på grund av det förvärrade coronaläget. 

Kårens representanter (ordinarie + suppleant) ska anmäla sig till höstmötet. Dessutom ska kåren ha lämnat in en ifylld och undertecknad fullmaktsblankett i förväg. DL för både inlämnad fullmakt och anmälan är redan måndag 19.10 eftersom alla röster ska kodas av det företag som erbjuder omröstningstjänsterna till mötena! Övriga mötesdeltagare (utan rösträtt) behöver inte anmäla sig.

Deltagandet i höstmötet sker via Teams. Koppla upp dig i god tid (9.45) för teknisk check. Länken till mötet delas i de meddelanden som alla mötesdelegater får på fredag och övriga kan koppla upp sig till mötet via möteslänken som finns tillgänglig nedan och på www.scout.fi.

 

Röstningsförfarande 

Eftersom höstmötet har flera beslutsärenden som kräver omröstning sköts detta digitalt av företaget Prospectum. Företaget bygger efter sista anmälningsdag upp omröstningsappen för våra ärenden. Kårens ordinarie deltagare kommer den 23.10 att per e-post få en personlig röstningslänk (till adressen som uppgetts i anmälan)! Noggrannare anvisningar om hur vi röstar ges på mötet.

FÖR ÅTGÄRDER I VARJE KÅR:  

  1. Beslut om er ordinarie representant plus suppleant på förbundens höstmöte och skicka in er fullmakt senast 19.10 kl. 12 till kansliet@scout.fi.
  2. Anmäl kårens ordinarie deltagare+ suppleanter till mötet via Kuksa-länke  
  3. Den ordinarie representanten checkar påfredagen att den fått sin röstningslänk till den e-post hen uppgett i anmälan. Om suppleanten tar över rösterna, meddela detta till kansliet@scout.fi eller ring verksamhetsledaren 050 3535 037 och invänta instruktioner. 
  4. Koppla upp eri god tid på förhand för möte på söndag 25.10  10.00 – obs den justerade klocktiden! 

Har ni frågor gällande arrangemangen? Kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala jonna.sahala@scout.fi eller 050 3535 037.  


 

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

Till egentliga medlemmar d.v.s. scoutkårerna

KALLELSE TILL HöSTMöTE 2020

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten söndagen den 25 oktober 2020 kl. 9.00 på Lärkkulla, Karis, Raseborg. Vid tidpunkten för sammankallandet föreligger inte hinder för att samlas under organiserade förhållanden och styrelsen anser att det med tanke på våra ärenden att behandla är befogat att hålla fast vid ett fysiskt möte, så länge det tillåts och det går att arrangera så att hygien och säkerhetsavstånd uppfylls. Mer om arrangemangen och eventuella alternativa planer nedan.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i föreningens stadgar nämnda ärenden, däribland val av scoutchef och vice scoutchef och val av styrelsemedlemmar och funktionärer i tur att avgå. Förutom valärenden fastställs 2021 års budget för Finlands Svenska Scouter inklusive den landsomfattande svenska verksamheten i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och för Finlands Svenska Flickscoutförbund, 2021 års verksamhetsplan, samt FiSSc:s medlemsavgifter för 2021. Övriga beslutsärenden är nytt valberedningsreglemente och valordning, samt beslut om logga för FiSSc.

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-8.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 19.10 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering.

Vid förbundets möten har endast ordinarie medlemmars representanter rösträtt. Extra medlemmars representanter har yttranderätt. Understödande medlemmar har varken rösträtt eller yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2020. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR HÖSTMÖTE
Resekostnader överstigande 15 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Välj hållbara sätt att resa.

ANMÄLAN

På grund av pandemin önskar vi att alla deltagare anmäler sig till höstmötena. ANMÄLAN SKER VIA KUKSA senast 19.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare och eventuella specialdieter. Observera att alla som ämnar delta i höstmöte på söndagen ombeds vänligen anmäla sig för möte skilt, också de som redan anmält sig till FiSScAkademin. På detta sätt ser vi till att vi har närvarolistor ifall av virusexponering och kan förse husmor med exakta matlistor för att minska matsvinn.

CORONALÄGET OCH HÖSTMÖTE
Förbundet har gjort upp alternativa planer för genomförande av höstmöte, ifall mötena inte kan genomföras enligt planerat format. I första hand begränsas i så fall antalet deltagare på plats så att varje medlemskår kan ha endast en person på plats i salen. Då läggs mötet upp så att det före varje beslut finns tid att kommunicera med kårens övriga ledning.

Även andra former för mötet kan komma ifråga om läget kräver det, alternativa planer har gjorts upp. Regeringen har godkänt lag om temporär avvikelse från föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, vilket möjliggör olika varianter, bland annat distansdeltagande och anlitande av ombud, och tryggar genomförande av föreningsmöte.

Övrigt för kännedom gällande lag om temporär avvikelse från föreningslagen:

Däremot föreslås det ingen möjlighet att avvika från tidsfristerna för stämmor och möten. Det ligger i sammanslutningarnas, delägarnas, medlemmarnas, intressentgruppernas och hela samhällets intresse att säkerställa ett störningsfritt beslutsfattande i dessa sammanslutningar också hösten 2020 och våren 2021. På basis av förslaget skulle sammanslutningarnas styrelser också hösten 2020 och våren 2021 ha tillräckliga metoder för att ordna möten i enlighet med sammanslutningarnas behov, resurser och hälsoskyddskrav. Lagen träder i kraft 1 oktober 2020 och gäller till och med 30 juni 2021.

 

TILLGÄNGLIGHET

Höstmöteshandlingarna postas i två exemplar, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Kallelsen och verksamhetsplanerna finns dessutom att skriva ut på scout.fi. Styrelsen uppmuntrar kårerna att förbereda sig väl inför höstmöte så att dess ombud kan påverka mötets gång på önskat sätt och bidra till ett framgångsrikt nytt scoutår. Observera att vi använder masker på mötet.

 

Välkommen och väl mött på höstmöte i Lärkkulla!

VICTOR SPIBY, Scoutchef, förbundsordförande FSSF, förbundsordförande FSFSF

DANIELA KARLSSON  vice scoutchef, vice pojkscoutchef, vice flickscoutchef

JONNA SAHALA verksamhetsledare

 

Möteshandlingar:

Kallelse
Föredragningslista
FiSSc verksamhetsplan 2021
FiSSc stjärnkarta 2021-2027 (bilaga till VP)
Händelsekalender (bilaga till VP)
FS svenska
Höstmöte tematräffar
Höstmöte logoärende
FSFSF verksamhetsplan 2021
Valberedningsreglemente
Röstningsförfarandet
Valordning
Styrelseuppdrag

OBS! FiSSc budget, FiSSc budget/verksamhetsområde, FiSSc budget lässtöd och FSFSF budget har skickats per e-post till kårens kårchef och postmottagare.

Saknar du dessa dokument elektroniskt kontakta frida.lundberg@scout.fi.