Kandidatpresentationer 2019

Kandidater för posten som: Scoutfostran och program

Jockum Lundsten

Tidigare scoutuppdrag
FiSSc/FS Gruppmedlem, Sjörådet, 2015 Ordförande, Sjörådet, 2016-2017 Gruppmedlem, rekrykom, 2017 Styrelsemedlem, ansvar för program, 2018-2019 Peruskirjaryhmän jäsen 2019 -> Kåren Vice kårchef, 2018-> Ekonom, 2017 Båtsfogde, 2012-2016

Hur kan FiSSc göra det mera motiverande för ledare att ställa upp och ordna förbundsevenemang (Spejardagar, Megaexplosion, Scoutfärdighetstävlingar…)?

Uppdragen måste beskrivas bättre, och de som tar emot uppdragen borde få bättre verktyg för att kunna förverkliga dem. Handslaget och det direkta stödet från gruppen är en god grund, men det måste ännu utvecklas. Vi måste överlag se till att lyfta upp vad man får ut av att ställa upp på dessa poster, och se till att uppdragen passar alla som är intresserade. Uppdraget måste formas enligt personen, och inte tvärtom.

Hur kunde FiSSc bättre stöda kårerna/kårteam med att ordna egna programevenemang tillsammans med andra kårer/kårteam?

Genom programcoacherna, de har den direkta kontakten till kårerna, och får således information som är guld värd för de som tillverkar materialet. Kårstödet och program-området måste samarbeta mera kring dessa evenemang, så att material kan tillverkas som fyller alla behov.

Under 2019 har Lounais-Suomen Partiolaiset (LSP) bjudit med FiSSc:s kårer i Åboregionen på ett av sina evenemang. Hur kunde samarbete med finska sidan utökas/vidareutvecklas när det gäller programevenemang?
Deltagandet i större nationella evenemang från yngre ålder (t.ex. Explo) kommer ge en ny bild av samarbetet med FS. Det blir en naturlig del av scoutstigen för Explorerscouterna, och framtida samarbeten utvecklas såväl bättre. Tvåspråkiga kårer är också ett sätt att samarbeta via, kårerna hade väldigt lätt att delta i såväl FiSSc som FS anordnade evenemang, således syns svenskan mera inom FS, och finskan mera inom FiSSc.

Varför söker du till denna post?
Jag känner att jag på 2års tid inte har lyckats göra allting som jag önskat göra på denna post. Inom programområdet har vi en väldigt fungerande grupper, men motiverade och kompetenta ordföranden, och inom egen grupp har vi en Trio som jag gärna fortsätter arbeta med i två år till. Jag trivs med styrelsearbetet, och känner att jag har mera att ge till förbundet.

Alexander Kruglov

Känner till området mycket bra eftersom är medlem i programgruppen redan i 2 år. Tycker att det finns mycket att utveckla och förverkliga inom förbundet och just inom programområdet och evenemang. Nu när systemet för evenemang har ändrats måste vi hitta en ny löpande system som fungerar också utan förbundetss inblandning på kårteamsnivå.

Tidigare scoutuppdrag

programutvecklare evenemangsinstruktör 2 ggr delegat till FS medlemsmöte medlem i välkommengruppen ledare i kåren

Övriga meriter

Erfarenhet av styrelseverksamhet: 2 år i rad i SU i Åbolands styrelse och SU i Kimitoöns styrelse mindre projekt som ordförande och ställer upp som ordförande i ett styrelseval i SU i Kimitoön i år

Hur kan FiSSc göra det mera motiverande för ledare att ställa upp och ordna förbundsevenemang (Spejardagar, Megaexplosion, Scoutfärdighetstävlingar…)?

Många tror att ordna ett evenemang kräver allt för mycket tid, framförallt på förbundsnivå. Vi borde sprida information om vad det innebär egentligen och hur mycket arbete krävs långt på förhand. Vi från förbundets sida borde stöda varje enskild ledare på deras väg till förverklignade av evenemanget, och se till att all information finns på plats, stegvis, vid rätt fas och rätt tid, eftersom för stort informationsflöde kan orsaka frustration hos den som förverkligar evenemanget och betydligt sänka dess kvalitet.

Hur kunde FiSSc bättre stöda kårerna/kårteam med att ordna egna programevenemang tillsammans med andra kårer/kårteam?

Man borde ordna presentationerna om dessa teman inte bara på scoutledarträffarna. Enligt egen erfarenhet så finns det kårer vars ledare deltar inte alls i dessa. Viktigaste informationskanal borde vara internet, eller vanliga postbrev. Vi borde berätta exakt hur man borde samarbeta, och ge dem ett grundligt botten för ordnande av olika typers evenemang, t.o.m färdiga mallblanketter, för det är knappast någon som vill skriva dem.

Under 2019 har Lounais-Suomen Partiolaiset (LSP) bjudit med FiSSc:s kårer i Åboregionen på ett av sina evenemang. Hur kunde samarbete med finska sidan utökas/vidareutvecklas när det gäller programevenemang?

När det gäller evenemang så finns det många möjligheter till samarbete. Jag tycker att vi borde sluta att sätta upp barriär mellan finlandssvenska och finska kårer, och börja se mera på hela scoutverksamheten som på en helhet. Det kommer att lösa de flesta problemen, och utveckla verksamheten. Vi borde ändå inte glömma att vår förbund sysslar med just svenskspråkig verksamhet, men detta borde inte begränsa synen på scouting i finland som helhet, framförallt vid samarbetssituationer.

Varför söker du till denna post?

För att jag känner programområdet inom fissc som bäst, och vill förbättra verksamheten så att den skulle löpa felfritt, och inte skära fast.

Kandidat för posten som: Kårstöd 2

Fanny Aaltonen

Fanny kandiderar alltså för posten Kårstöd 2, som är en ny post som föreslås av styrelsen till mötet. Den innehåller ett fokus på tillväxt, stöd för åldersgruppsverksamhet, grundande av nya avdelningar och kårer och välkommen till scouterna-materialet.

Kort presentation av dig själv:

Jag heter Fanny Aaltonen och min hemmakår är Sjöscoutorganisationen Fribytarna i Borgå, där jag är kårchef för tredje året. Dessutom är jag verksam i Flickscoutkåren Åbo Vildar och fungerar där som explorerscoutlots.

Tidigare scoutuppdrag:

FiSSc: Ansvarig kårcoach i kårstödsgrupen 01/2019- Fribytarna: Kårchef 2017- Vice kårchef och medlemsregisteransvarig 2016 Styrelsemedlem 2015 Åbo Vildar: Ansvarig kapten 01/2019-08/2019 Explorerscoutlots 08/2019-

Hur koordinerar du en diversifierad grupp av andra ledare mot samma mål?

Nyckeln är att vara respektfull och lyssna på varandra. Jag tycker själv att det är viktigt att kunna öppet prata om saker och önskar alltid goda samt svåra diskussioner då det handlar om större frågor. I en grupp med scouter som tänker olika men strävar till samma mål är det viktigt att kunna hitta ansvarsområden och uppgifter som passar den enskilda ledaren.

Många kårer har ledarbrist, samtidigt som FS ständigt strävar efter tillväxt. Vad anser du att är en lämplig tillväxttakt?

Det är ingen lätt fråga att tackla. Jag skulle kanske börja med att inse att en snabb tillväxt inte alltid är bra för kårer. En alltför snabb tillväxt gör det svårt för kårerna att hänga med i förändringen och vad det innebär, och då kan tillväxten bli tillfällig.

Vad är ditt bästa tips på att få nya ledare till kårer?

Scouternas föräldrar är oftast väldigt villiga att hjälpa till och ställer upp ifall man frågar dem. Föräldrarna vet oftast inte om att det är brist på ledare och kan på så sätt inte förstå själva att anmäla sig frivilliga. På orter som det finns högskolor kan det vara ett bra tillfälle att nappa med ledare som flyttat bort från sina hemorter och lämnat sina hemmakårer. Även så blev jag rekryterad, gick med som vuxen i en kår på studieorten för att inte tappa kontakten med veckoverksamheten.

Varför söker du till denna post?

Jag har jobbat med kårstöd redan ett år och är mycket övertygad om att denna styrelsepost verkligen behövs. Jag anser att det är viktigt att lyssna på vad kårerna behöver samt önskar, och det går inte att förverkliga med de resurser som finns nu. Jag skulle gärna jobba för förbundets välmående och stöda kårer i frågor som gäller vuxenrekrytering, familjescouting samt tillväxt överlag. Den insynen i kårernas vardag samt verksamhet som jag har fått under mitt år i kårstödsgruppen kommer att vara en god grund för bakgrundsarbetet. För övrigt så vill jag utmana mig själv och vet att styrelsearbetet passar mig, har redan flera års erfarenhet på kårnivå. Jag jobbar bäst då jag har konkreta mål att nå, vilket denna styrelsepost klart och tydligt skulle ha. Tillväxt.