Höstmöte 2019

Till egentliga medlemmar d.v.s. scoutkårerna
Direkta medlemmar

KALLELSE TILL HöSTMöTE 2019

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten söndagen den 10 november 2019 kl. 9.00 på Traditionscentrum Kuggom, Lovisa.

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 5 i föreningens stadgar nämnda ärenden, däribland val av styrelsemedlemmar och funktionärer i tur att avgå. Förutom valärenden fastställs 2020 års budgeter för Finlands Svenska Scouter inklusive den landsomfattande svenska verksamheten i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och för Finlands Svenska Flickscoutförbund, 2020 års verksamhetsplaner, FiSSc:s medlemsavgifter för 2020. Övrigt beslutsärende är beslut om logga för FiSSc.

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot på plats och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-8.45. Försäkra er om att rätt antal namntecknare (så som i kårens stadgar bestäms) har undertecknat. Fullmakterna kan även senast 4.11 sändas till kansliet@scout.fi, fullmakten är emottagen då sändaren erhållit kvittering. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2019. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR

Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk i bil/använd gemensamma transporter.

För deltagande i höstmöte krävs ingen skild anmälan men ifall det finns önskemål om praktiska arrangemang (logi, mat) kontakta förbundskoordinatorn eller kansliet@scout.fi.

Höstmöteshandlingarna postas i två exemplar, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. Kallelsen och verksamhetsplanerna finns dessutom att skriva ut på scout.fi.

Välkommen till höstmöte på Kuggom!

 

VICTOR SPIBY
scoutchef, förbundsordförande FSSF, förbundsordförande FSFSF

DANIELA KARLSSON
vice scoutchef, vice pojkscoutchef, vice flickscoutchef

JONNA SAHALA
verksamhetsledare

 

Höstmöteshandlingar: