FiSSc: Psykiska första hjälpen 1

Psykiska första hjälpen®1

Utbildningen passar för alla, oberoende om du vill ha kunskaper till ditt vardagsliv eller om du söker kunskap till din professionella roll. Du behöver inte ha förhandskunskaper om psykisk hälsa för att delta. Utbildningen fungerar inte som gruppterapi och lämpar sig därför inte för personer som befinner sig i ett akut kristillstånd.

Utgångspunkter i utbildningen:
- Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket i livet.
- Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen och mänskliga relationer.
- Psykiska hälsan kan övas upp och färdigheter tränas.

Kursen arrangeras av Finlands Svenska Scouter i samarbete med SFV.
Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept. 

Målgrupp: Kursen riktar sig till roverscouter och scoutledare

Plats: Kursen ordnas i Jakobstad. Närmare plats meddelas senare (senast i kursbrevet som skickas till kursdeltagarna ca tre veckor före kursen).

Övernattning: OBS! Utgångspunkten är att deltagarna sover hemma eller arrangerar sin övernattning själv. Om du behöver hjälp med att hitta inkvartering så kan du meddela om det i samband med anmälningen.

Deltagaravgift: 60€
I avgiften ingår utöver själva utbildningen också intyget och en kursbok samt lunch och mellanmål båda dagarna.

Deltagaravgiften betalas med en faktura som skickas till deltagarna i samband med kursbrevet.

Du kan ansöka om reseunderstöd för resekostnader som överstiger 15 €.

Ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren så kan du ansöka om stipendium.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. --> Anmälningstiden förlängd till 14.2. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Annulleringsvilkor: Observera att anmälningen är bindande fr.o.m. 15.1.2023. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till gunilla.edelmann@scout.fi så fort som möjligt. Om du annullerar senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar senare än fem dagar före bör du betala hela avgiften. Ifall av sjukdom kan du ansöka om att få deltagaravgiften tillbakabetald via scoutförsäkringen. För ansökningen behöver du ett läkarintyg. Mer information om scoutförsäkringen finns på: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/

Kontaktperson: FiSSc:s programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka, Ohjelma, Näköaisti

Läs mer om tillgänglighet på evenemang