FiSSc: Grundutbildning för scoutledare i flerform

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i flerform riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i en flerdagarskurs eller som har ogjorda moduler från en tidigare grundutbildning. Största delen avutbildningen är nätbaserad med varierande uppgifter som du genomför självständigt eller i mindre grupper. Vi använder Moodle som kursplattform.

Därtill deltar du i två närträffar och ett avslutande webinarie i mitten av maj 2021. Utbildningen innehåller modulerna Evenemangsledare och Kårledare samt den fristående modulen Ledarskapsövning.


NÄRTRÄFFAR:

Inledande webinarium i mitten av mars 2021

17.4 eller 18.4 (beroende på vilken ort man deltar i) i samband med Scoutledarträffarna. 


Avslutande webinarie i maj 2021

INNEHÅLL:

Helheten Evenemangsledare
 fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren, projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under denna del kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse fär kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs.

Helheten Kårledare ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingen värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under denna del kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål.

Ledarskapsövningen görs med fördel under kursens gång, alltså under våren 2021.

Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår att deltagaren innehar tillräckliga kunskaper i
 första hjälpen. Det rekommenderas att man i samband med utbildningen deltar i en första hjälpen -kurs.


MÅLGRUPP: Kursen riktar sig till scoutledare, dvs personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. Utbildningen i flerform riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i en kurs som kräver närvaro eller som har ogjorda moduler från en tidigare grundutbildning (endast utbildningar som inletts 2008 eller senare kan kompletteras).


DELTAGARAVGIFT: 50 € (oberoende om du deltar i hela utbildningen eller endast i en del av modulerna)


KONTAKT: 
Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243


Anmälning senast 15.1.

Information om tillgänglighet: Kontakta utbildnings-koordinatorn Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi /   050 430 3243 i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Kursen arrangeras i samråd med SFV.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.


Utbildningen arrangeras i samarbete med SFV.