Kursansvarig – Grundutbildning för scoutledare som Cykling

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledare kommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långtpå ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar uppbland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen förfostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap ochutfärdskunskaper.

Läsmer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

För fem år sedan ordnades den första grundutbildningen för scoutledare som vandring och nu är det redan dags för en tredje kurs som arrangeras som vandring. Kursen genomförs som förhandsuppgifter och en längre vandringshelg (4 dagar).Kursstaben får tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerandekurshelhet.

Grundutbildningen för scoutledare som vandring är inprickad till helgen den 13-16.5.2021 på Åland. Uppdraget är ca 5 månader långt

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Som kursansvarig:

Har du helhetsansvar för utbildningen och ansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att att kursen förverkligats på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemang tillsammans med FiSSc:s kansli.

- Leder du kursstabens arbete, du ser till att planeringsarbetet framskrider gör handslag med alla i kursstaben. Du arbetar målinriktat ochlägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Du sammankallar till stabens planeringsmöten (2-3 före kurshelgen och ett möte efter kursen).

- Du ser över kursen som helhet för att försäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden - är ändamålsenliga och mångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att modulernas målsättningar uppfylls.

- Efter utbildningen ser du till att utbildningen utvärderas som helhet och tillsammans med staben sammanställer ni en slutrapport.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag där du får jobba med praktiknära evenemang och en motiverad stab.

·       Du får stöd i uppdraget både av utbildningsgruppen och av kanslipersonal. Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       En möjlighet att förverkliga en utbildning som cykling – få egna friluftsupplevelser samtidigt som du möjliggör dessa upplevelser för kursdeltagarna.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen. 

Har du frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Nina Martin (nina.martin@scout.fi)


Fyll i ansökan