Du är här

Grunda en scoutkår

Funderar du på att starta en scoutkår?

I häftet Grunda en scoutkår hittar du all information du behöver! Som bilagor till häftet finns modeller på de dokument som behöver upprättas under processen. Ladda ner materialet här eller beställd det via FiSSc:s kansli.

När du bestämt dig för att tillsammans med minst två andra vuxna grunda en scoutkår har ni följande faser framför er:

 • Ett informationstillfälle om scouting, där ortens barn och unga får prova på scoutaktiviteter och de vuxna får ta del av information om scoutverksamhet.

 • Ett förberedande möte där ni diskuterar bl.a. kårens namn, stadgar, verksamhet, ert deltagande i utbildning, finansiering av kårens verksamhet samt utrymmen för verksamheten.

 • Det konstituerande mötet där stadgarna godkänns, kåren grundas och dokument i anslutning till detta görs upp.

 • Verksamheten inleds – möten, utfärder, hajker och läger hålls för kårens medlemmar. Kårens ledare deltar i utbildning.

   

FiSSc bistår er i alla faser av grundandet av scoutkåren - vi hjälper er att planera och förbereda informationstillfället, mötena och verksamheten och vi deltar i de olika tillfällena! Också efter att verksamheten kommit igång får ni hjälp. Detta innebär även utbildning, varav en del går att avlägga på distans eller som webbhelheter.

Nya kårer som grundas inom FiSSc kan ansöka om understöd i form av t.ex. utfärdsutrustning, scoutlitteratur eller kostnadsfritt deltagande i utbildning. Ansökan riktas till styrelsen.

Var redo - anta utmaningen och ge barn och unga möjligheten att vara med i Finlands största ungdomsorganisation!

 

Det första steget mot en ny scoutkår

Det första steget mot en ny scoutkår är att på den aktuella orten ordna ett informationstillfälle om scouting. Informationstillfället kan med fördel rikta sig till både barn, unga och vuxna dvs. till den egentliga målgruppen för scoutverksamheten samt till möjliggörarna av scoutverksamheten.

Informationstillfället kan för barnens och de ungas del innehålla t.ex. följande:

 • Spela scoutspelet ”Sex scouter”.

 • Aktivitet utomhus tillsammans med de vuxna t.ex. en spårning.

 • Avslutning med tapto.

   

Informationstillfället kan för de vuxnas del innehålla t.ex. följande:

 • Allmänt om scouting och scoutmetoden.

 • Den vuxnas roll inom scoutverksamheten, om att vara scoutledare.

 • Presentation av informationskällor och material.

 • Aktivitet utomhus tillsammans med barnen och de unga t.ex. en spårning.

 • Avslutning med tapto.

 

När verksamheten kommit igång

När den nya kårens verksamhet kommit igång är det viktigt att satsa på den externa informationen. Se till att barn, unga och vuxna vet hur de kan komma med i kårens verksamhet samt vilken deras uppgift kunde vara! De lokala tidningarna, flygblad, anslagstavlor, lokalradion, brev och stadens/kommunens webbsidor är användbara informationskanaler. Fundera på vad som fungerar på din ort! Visa upp er och för väsen!

Med kårens interna information sprids viktig information till medlemmarna t.ex. om samlingsställen och –tider eller ledarnas kontaktuppgifter. I en verksam kår sprids informationen smidigt genom kårens egna tidning eller informationsblad, på anslagstavlan i kårlokalen, på möten eller på kårens webbsidor. Ett personligt möte är dock det bästa sättet för att informera. På föräldrakvällar kan man sprida information direkt till scouternas föräldrar.

Då ett barn  kommer med i verksamheten är det viktigt att informera föräldrarna om scoutrörelsens grundläggande principer och om vad verksamheten omfattar samt om vem som leder verksamheten och hur man kan ta kontakt med ledarna. För detta ändamål kan man använda sig av broschyren Till scoutens hem.